Skriftlig spørsmål fra Mette Hanekamhaug (FrP) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Dokument nr. 15:1183 (2009-2010)
Innlevert: 10.05.2010
Sendt: 10.05.2010
Besvart: 12.05.2010 av forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland

Mette Hanekamhaug (FrP)

Spørsmål

Mette Hanekamhaug (FrP): Kan statsråden redegjøre for årsaken til at sykestipendet fra Statens Lånekasse for utdanning kun utbetales ved 100 % uførhet, og ikke åpner for at graden av uførhet vurderes og korreleres med antall oppnådde studiepoeng?

Begrunnelse

Dagens ordning i Statens Lånekasse for utdanning når det kommer til sykestipend sier at dersom en blir syk etter påbegynt utdanning kan en søke om sykestipend som gjør lån om til stipend i perioden man er syk. Blant noen av kriteriene for å få dette innvilget er at man er 100 % syk, og at en ikke mottar andre ytelser som for eksempel sykelønn ved en eventuell deltidsjobb.
De som faller utenfor denne ordningen er de som er regnet som delvis studieufør. Med dette menes at grad av uførhet regnes som at studenten er i stand til å produsere deler av de tretti studiepoeng som tilsvarer full progresjon i studiet. Denne gruppen studenter har i dag ikke krav på sykestipend, verken fullt eller delvis slik at det korrelerer direkte med den tapte studieprogresjonen.

Tora Aasland (SV)

Svar

Tora Aasland: Ordningen med sykestipend fra Lånekassen er en del av sikkerhetsnettet som bidrar til å redusere de økonomiske konsekvensene for den enkelte av sykdom under utdanningen. Ordningen innebærer at lån blir omgjort til stipend for den perioden studenten er sykemeldt, og bidrar dermed til å oppfylle formålet med utdanningsstøtteordningen om å sikre lik rett til utdanning uavhengig av funksjonsevne.

I dagens regelverk er det en del begrensninger i retten til sykestipend. Studenten må være helt studieufør for å ha rett til sykestipend. Studenter som mottar sykepenger i forbindelse med jobb eller mottar arbeidsavklaringspenger fra folketrygden for sykdomsperioden, kan ikke samtidig motta sykestipend fra Lånekassen. Begrunnelsen for dette er å unngå dobbeltdekning av offentlige ytelser til samme formål. En utvidelse av ordningen med sykestipend vil ha budsjettmessige konsekvenser som må vurderes opp mot andre tiltak innenfor utdanningsstøtteordningene.

Kunnskapsdepartementet gjennomfører for tiden en levekårsundersøkelse for studenter. Levekårsundersøkelsen vil gi ny og viktig informasjon om studenters levekår, herunder studenter som blir syke under utdanning. Dette vil være et viktig grunnlag for departementets videre arbeid med å videreutvikle støtteordningene.