Skriftlig spørsmål fra Ingjerd Schou (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1184 (2009-2010)
Innlevert: 10.05.2010
Sendt: 11.05.2010
Besvart: 20.05.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Ingjerd Schou (H)

Spørsmål

Ingjerd Schou (H): Hvilke initiativ har samferdselsministeren tatt de siste ukene for å påse at det er et tilfredsstillende togtilbud fra andre Nordiske og Europeiske land i tilfelle nye askeskyer over Norge?

Begrunnelse

I lys av den senere tids askestøv over Norge og Skandinavia og derav følgende vanskeligheter med flyvirksomhet kan det være på sin plass å gjennomgå beredskapen for å sikre tilstrekkelig kapasitet og samarbeid med selskap ute i Europa. Dette for å sikre norske interesser mht fremkommelighet for folk og gods.
Det er en rekke aktører som driver ulike type togselskap på kontinentet. Det være seg DB, DSB, SJ og andre. Kontakt med slike kan være av interesse.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: I forbindelse med de ekstraordinære problemene som oppstod som en følge av vulkan- utbruddet på Island, startet NSB og Flytoget raskt et godt samarbeid for å minimere ulempene for de berørte flypassasjerene. Flytoget leide ut sitt materiell til NSB for bruk på Østfoldbanen slik at materiellet NSB bruker der kunne settes inn på langdistanse- strekninger. Jeg er godt fornøyd med arbeidet de to jernbaneselskapene gjorde i denne akutte situasjonen.

Når det gjelder togtilbud til og fra andre nordiske land har NSB i dag samarbeidsavtaler med Svenska Järnvegar (SJ) på strekningen Stockholm – Oslo S og med Tågkompaniet (TKAB) på strekningene Karlstad – Oslo S og Göteborg – Oslo S. NSB opplyser om at dette innebærer at det raskt kan etableres samarbeid på tvers av landegrensene om nye hendelser oppstår. Dersom nye askeskyer over Norge og Skandinavia medfører innstilte flyavganger, vil NSB derfor kunne gjøre tilsvarende disposisjoner som ble gjort forrige gang, blant annet samarbeide med SJ og TKAB om mulige forsterkninger i togtrafikken mot Stockholm og Göteborg.

På bakgrunn av siste tids hendelser har NSB informert meg om at selskapet er i ferd med å innarbeide denne type problemstillinger i sine beredskapsplaner og at i denne sammenheng vil behovet for økt samarbeid med andre togselskaper bli ivaretatt.