Skriftlig spørsmål fra Bente Thorsen (FrP) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1216 (2009-2010)
Innlevert: 18.05.2010
Sendt: 18.05.2010
Besvart: 25.05.2010 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Bente Thorsen (FrP)

Spørsmål

Bente Thorsen (FrP): Karmøy kommune betaler to millioner kroner i lønn til lærlinger. Men totalt koster det kommunen seks millioner kroner fordi de utløser fire millioner i ekstratilskudd til private barnehager. Dette selv om lærlingene holdes utenfor krav om bemanning i barnehagene.
Vil ministeren forsøke å finne en løsning som gjør det mer attraktivt å ta inn lærlinger både i kommunale og private barnehage under like konkurransevilkår?

Begrunnelse

Ifølge artikkel i Haugesunds Avis den 26.04.2010 så må kommunene føre kostnader knyttet mot lønnsutgifter på lærlinger i barnehagen inn i KOSTRA tallet. Dette er således med og danner grunnlag for kommunens utbetaling til de private barnehagene i kommunen.
Dette kan synes urimelig i og med at lærlingene ikke erstatter fast ansatte, men kommer i tillegg til dem og ikke brukes til å oppfylle krav om bemanning i barnehagene.
Karmøy kommune har klaget saken inn for Fylkesmannen, uten å få medhold om at lærlinglønnen skal holdes utenfor beregning av tilskuddet. Dette kan virke urimelig med tanke på ulikt konkurransegrunnlag.
Både private og kommunale barnehager har behov for utdannet personell. Og for kommuner som har en vanskelig økonomisk situasjon kan det bety at de slutter med å ta inn lærlinger siden ordningen er så kostbar.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Med hjemmel i barnehageloven er det i forskrift om likeverdig behandling av barnehager i forhold til offentlige tilskudd slått fast at det er kommunen som skal sørge for at alle godkjente barnehager i kommunen mottar offentlig tilskudd på en samlet sett likeverdig måte, jf § 3 i forskriften.

Kommunen er forpliktet til å dekke kostnader til ordinær drift i barnehager som ikke dekkes av andre offentlige tilskudd og foreldrebetaling. Ordinær drift omfatter basistilbudet i barnehagene. Lærlingressurser kommer i tillegg til barnehagens ordinære bemanning og er ikke en del av barnehagens basistilbud og skal derfor holdes utenfor beregningsgrunnlaget ved utmåling av tilskudd til ikke-kommunale barnehager.

Videre går det frem av merknadene til forskriften at tilskudd til ordinær drift også omfatter indirekte økonomisk støtte til drift, for eksempel når barnehagen får gratis lokaler eller lokaler med husleie betydelig under markedsleie. Ut av dette kan det ikke tolkes at utgifter knyttet til lærlinger skal være med i beregningsgrunnlaget.

Reglene om videregående opplæring i bedrift, herunder reglene om rettigheter og plikter til en lærebedrift, er fastsatt i opplæringsloven. Om en offentlig eller privat barnehage ønsker å være en lærebedrift og ha lærlinger er etter barnehageloven en frivillig sak. En kommune som velger å ha lærlinger vil få tilskudd til dekning av utgifter ved opplæringen. Lønnen lærlingen får er begrunnet i verdiskapingen lærlingen tilfører lærebedriften. Virksomheter som tar inn lærlinger har rett til tilskudd til fra fylkeskommunen etter opplæringsloven. Også dette momentet trekker i retning av at utgifter knyttet til lærlinger ikke skal være med i beregningsgrunnlaget etter barnehageloven. Jeg vil understreke at muligheten for å være lærebedrift er den samme for offentlige og private barnehager. Private barnehager kan derfor etablere seg som lærebedrift med rett til tilskudd på lik linje som offentlige barnehager.

Departementet vil ta kontakt med Fylkesmannen i Rogaland når det gjelder den konkrete saken det her vises til.

Departementet har sendt ut forslag til ny forskrift om likeverdig behandling av barnehager ved tildeling av offentlige tilskudd. Også i den nye forskriften legges det opp til at det er kostnader knyttet til ordinær drift i ikke-kommunale barnehager som kommunen har plikt til å finansiere. Det vil si at dagens ordning der utgifter knyttet til lærlinger holdes utenfor beregningsgrunnlaget for tilskudd til ikke-kommunale barnehager er foreslått videreført.