Skriftlig spørsmål fra Øyvind Vaksdal (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:1186 (2009-2010)
Innlevert: 10.05.2010
Sendt: 11.05.2010
Besvart: 18.05.2010 av justisminister Knut Storberget

Øyvind Vaksdal (FrP)

Spørsmål

Øyvind Vaksdal (FrP): Hva har justisministeren konkret gjort for å følge opp de signaler han ga til Stortinget 15. juni 2009, med hensyn til å ivareta Schengen-forpliktelsene overfor reisende fra Svalbard til Norge?

Begrunnelse

Under behandlingen av Stortingsmelding nr. 22 (2008-2009) om Svalbard påpekte Fremskrittspartiet at alle borgere i praksis tilstås opphold på Svalbard uavhengig av om de kommer fra et traktatland eller ikke. Dersom en person reiser fra Svalbard til Norge, eksempelvis til Tromsø lufthavn blir man ikke underlagt pass- eller visumkontroll til tross for at dette er Schengens yttergrense.
Under debatten i Stortinget 15. juni i fjor tok undertegnede i replikkordskifte opp denne problemstillingen og påpekte at denne praksis vanskelig kunne forsette.
I sitt svar svarte justisministeren at dette var forhold man nå var i ferd med å se på, slik at man skulle få korrekt anvendelse av det regelverket som gjelder for grensepassering. Justisministeren hevdet videre at man i det arbeidet som pågikk bl.a. ved gjennomgang av utlendingsforskriften var det viktig å ta hensyn til at man ikke laget altfor rigide regler, men at man skulle utarbeide et regelverk som var funksjonelt, og som skulle ivareta de hensyn som bl.a. fulgte av Schengen-forpliktelsene.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Med utgangspunkt i det svar jeg ga under debatten i Stortinget i fjor har det pågått et arbeid som involverer flere departementer for å komme frem til et hensiktsmessig regelverk på dette området. Som jeg også opplyste i debatten vil det være nødvendig å ta flere hensyn her, som i første omgang ikke nødvendigvis trekker i samme retning.

Om kort tid vil mitt departement sende et forslag til endringer i Utlendingsforskriften ut på høring. Forslaget vil regelfeste hvordan personer som reiser mellom Svalbard og fastlandet skal kontrolleres ved inn- og utreise. Utgangspunktet for disse reglene er Schengenbestemmelsene om personkontroll ved kryssing av en ytre grense. Det er jo slik at Svalbard som territorium faller utenfor Schengenområdet. På den annen side er Svalbard en del av kongeriket Norge, og dette bør få konsekvenser for art og omfang av kontrollen for så vidt gjelder norske borgere.

Forslaget til nye regler er at utenlandske borgere viser pass eller annet godkjent reisedokument, mens norske borgere viser pass, eller nasjonalt identitetskort når dette er introdusert i Norge. Proposisjon med forslag om innføring av nasjonalt i.d.-kort vil bli sendt til Stortinget før sommerferien I påvente av at nasjonalt identitetskort er innført foreslås at norske borgere legitimerer seg ved fremvisning av annet godkjent legitimasjonskort, eksempelvis førerkort, bankkort/kreditt med navn og bilde, samt forsvarerts identitetskort.

Ved å utforme bestemmelsene på denne måten kan man forene de ulike hensynene som gjør seg gjeldende i sakens anledning.

De nye reglene i Utlendingsforskriften forventes å kunne vedtas og tre i kraft i løpet av inneværende år.