Skriftlig spørsmål fra Mette Hanekamhaug (FrP) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1188 (2009-2010)
Innlevert: 10.05.2010
Sendt: 11.05.2010
Besvart: 21.05.2010 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Mette Hanekamhaug (FrP)

Spørsmål

Mette Hanekamhaug (FrP): Vil statsråden sørge for at flere skoler og kommuners deltakelse på prøveprosjektet ”forsøk med fremmedspråk på 6.-7. årstrinn 2010-2012" blir muliggjort gjennom å åpne for en ny utlysning og påmeldingsfrist?

Begrunnelse

Det ble i vår opprettet og utlyst et prøveprosjekt for grunnskoler i landet kalt ”forsøk med fremmedspråk på 6.-7. årstrinn 2010-2012". Grensen ble satt til 100 deltakende skoler. Prosjektet er meget spennende og flere kommuner og skoler har meldt sin interesse for å delta på dette.
Søkefristen er nå gått ut og kvoten på antall skoler som kunne delta på prøveprosjektet er ikke fylt opp. Flere skoler og kommuner har meldt at de ønsket å delta, men at søkefristen gitt for respons var alt for kort. Interessen for deltakelse er fortsatt stor blant skolene, og en vil anta at det fra statens side er ønskelig å fylle opp den satte kvoten på antall deltakende skoler for prosjektet.
I den forbindelse vil en finne det naturlig å sørge for en nyutlysning av prosjektet for å gi flere skoler og kommuner mulighet til å delta på prosjektet.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Gode ferdigheter i fremmedspråk er viktige i dagens globaliserte samfunn. Mange forskere og fagdidaktikere peker på at det for en del elever byr på utfordringer å lære et nytt fremmedspråk på ungdomstrinnet. Jeg ønsker å høste bredere erfaring med innhold i fremmedspråklæring på 6. – 7 årstrinn og få kunnskap om lokale behov. Derfor settes det fra høsten 2010 i gang et toårig forsøk med inntil 100 elevgrupper i et utvalg kommuner. Faget skal legge et grunnlag for og motivere til videre fremmedspråklæring, være aktivitetsrettet og bidra til positive holdninger til flerspråklighet.

Fylkesmannsembetene rapporterte i uke 17 - 18 om status for antall innmeldte skoler fra skoleeierne, som da var rundt 70 elevgrupper. Utdanningsdirektoratet melder at per 10.05.10 er ennå ikke alle registrerte innstillinger fra alle fylkesmannsembeter registrert i direktoratets arkivsystem. Et par fylker har av ulike grunner fått utsatt frist for tilbakemelding til direktoratet. Endelig antall elevgrupper i forsøket kan følgelig ikke fastslås, men ifølge direktoratet er det realistisk å regne med om lag 80 elevgrupper. Avsluttende registrering vil skje 18. - 19. mai. Da vil vi ha et faktisk antall elevgrupper som grunnlag for videre oppfølging.

Jeg ser ikke nødvendigvis antallet 100 som avgjørende for å kunne følge opp føringer og intensjoner i oppdragsbrevet fra departementet, men legger avgjørende vekt på representativitet som kriterium for det endelige utvalget av elevgrupper og samlet antall i forsøket. Av hensyn til at fylkesmennenes arbeid med saken er i avslutningsfasen og at forsøket må planlegges både i Utdanningsdirektoratet og i de deltakende skolene, ønsker jeg ikke å foreta en ny utlysning. Jeg vil imidlertid åpne for at skoler som er interessert, men som ikke har meldt seg innen fristen kan ta kontakt med sin fylkesmann og at det blir gjort en vurdering av om disse skolene kan delta.