Skriftlig spørsmål fra Oskar J. Grimstad (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1189 (2009-2010)
Innlevert: 11.05.2010
Sendt: 11.05.2010
Besvart: 21.05.2010 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Oskar J. Grimstad (FrP)

Spørsmål

Oskar J. Grimstad (FrP): Ved utløpet av konsesjonsperioden, beholder kommunen fallretten og tilhørende eiendommer, eller gikk disse over til staten siden det var et privat selskap som fikk konsesjonen eller gikk rettighetene og eiendommen tilbake til opphavelige grunneiere?

Begrunnelse

Spørsmål ang LOV 1917-12-14 nr 16: Lov om erverv av vannfall m.v.
Kort historikk:
I 1917 inngikk en gruppe grunneiere en avtale med et privat selskap om salg av fallretter, sitat:

"...overdrager herved vore Rettigheder.....for dettes Brug for saa lenge som den udvundne Kraft anvendes til Brug for stedets Oppsiddere".

Løyve for produksjon av strøm vart gitt av Det kongelige Departement for de offentlige Arbeider med en konsesjonstid på 40 år, sitat:

"Det tillates.... at utføre det i andragende med beskrivelse av 20. desember 1917 omhandlede høispændte elektriske anleæg med generatorstørrelse 125 k.v.a."

I 1934 overtar kommunen kraftverket, sitat

"..avtale mellom det private selskap og kommunen; gjeng eigedomsretten til verket med tilhøyrande vassrettar yver til ....kommune".

Kraftproduksjonen opphørte i 1954 og løyve gikk ut i 1957.
Ved å se på lov om erverv av vannfall/hjemfall er det grunn til å stille seg følgende spørsmål:

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Ut fra spørsmålet er det ikke mulig for meg å finne relevante opplysninger om hvilken sak dette dreier seg om, eller hva problemstillingen gjelder som representanten Grimstad ønsker mitt syn på.

Om representanten Grimstad forventer at jeg skal gi et fyldestgjørende svar, må departementet få opplyst hvilket kraftselskap som er involvert, i tillegg til hvilken kommune og hvilket vassdrag spørsmålet gjelder.

Jeg gjør representanten oppmerksom på de generelle redegjørelser for reglene om offentlig eierskap til og leie av vannkraftressursene som jeg ved flere anledninger har gitt Stortinget i den senere tid.