Skriftlig spørsmål fra Åse Michaelsen (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:1191 (2009-2010)
Innlevert: 11.05.2010
Sendt: 12.05.2010
Besvart: 26.05.2010 av justisminister Knut Storberget

Åse Michaelsen (FrP)

Spørsmål

Åse Michaelsen (FrP): Vil statsråden oppheve vedtaket om personvern knyttet til saker hvor drap i nære relasjoner har funnet sted?

Begrunnelse

Regjeringen har lovet at de ville ha fullgjennomgang av samtlige saker hvor kvinner var drept av sin partner i perioden 2000-2007. Stortinget vedtok forskning på partnerdrap våren 2008. Forsker og kriminolog Vibeke Ottesen søkte oppdraget. I tillegg forberedte Ottesen seg på å granske samtlige partnerdrap i perioden 1980 til 2009. Nå 2 år senere gir personvernombudet ved Oslo universitetssykehus forskningen rødt lys men argumentet om at samfunnsnytten til studien anses ikke å oppveie for den personvernulempen studien medfører for den enkelte.
Parallelt til dette ser vi at når det gjelder drap og voldssaker mot barn med døden til følge, ikke legges slike begrensninger til grunn.
Det kan synes som om barnedrapsforskning har større samfunnsnytte enn forskning på partnerdrap.
Kompetansesenteret, som er Ottesens arbeidsgiver, har bestemt seg for ikke å klage vedtaket inn til Datatilsynet med begrunnelsen om at en tror en slik klage ikke vil føre frem og vil være bortkastet tid.
Selv om regjeringen sier de ønsker mer kunnskap om drap i familier, så kan det synes som om det ikke er aktuelt for justisdepartementet å prøve å omgjøre vedtaket.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Behovet for kunnskap som setter oss bedre i stand til å forebygge vold i nære relasjoner er stort. Denne volden kan i ytterste konsekvens føre til tap av liv og det er bare gjennom bedre forståelse av hvilke faktorer som utløser voldshandlingene vi kan utvikle mer treffsikre hjelpe- og beskyttelsestiltak.

Som et ledd i gjennomføringen av regjeringens handlingsplan om vold i nære relasjoner ”Vendepunkt” er det tatt initiativ til å gjennomføre en forskningsbasert kartlegging av drap i nære relasjoner. Kartleggingen gjennomføres i form av to forskningsprosjekter, hvorav det ene nå er gitt tillatelse både av den regionale etiske komiteen for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) og av personvernombudet ved Oslo Universitetssykehus. Det andre prosjektet er ikke funnet å tilfredsstille de krav som settes til databehandling av personopplysninger/helseopplysninger i helse- og personvernlovgivningen og er derfor ikke gitt tillatelse.

Når det gjelder representantens spørsmål vil jeg gjøre oppmerksom på at Justisdepartementet ikke kan omgjøre vedtak eller beslutninger truffet av personvernombud eller andre ansatte i helsevesenet.