Skriftlig spørsmål fra Tord Lien (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:1193 (2009-2010)
Innlevert: 11.05.2010
Sendt: 12.05.2010
Besvart: 20.05.2010 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Tord Lien (FrP)

Spørsmål

Tord Lien (FrP): Under behandling av stortingsmelding om Rikets Miljøtilstand i 2007, la regjeringen frem en målsetning om å redusere støy med 10 % i forhold til 1999 nivå. Et mål som ble redusert fra 25 %, for å bli mer "realistisk". Realistiske mål er bra, men de bør likefullt søkes å nås.
Hvordan jobber regjeringen med å nå dette målet og hvordan ligger man an i forhold til å nå målet i 2020?

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Handlingsplan mot støy 2007-2011 omtaler en rekke ulike tiltak som må iverksettes for å kunne nå målene om redusert støybelastning i 2020, og både veimyndighetene, helsemyndighetene og miljøvernmyndighetene har ansvar for å gjennomføre tiltak på dette området.

Det kan nevnes at norske myndigheter (Vegdirektoratet og Klima- og forurensningsdirektoratet) jobbet aktivt opp mot EU for å få en god merkeordning for bildekk, og det er blitt gjennomslag for at merkingen også skal omfatte støy. Merkeordningen (forordning 1222/2009/EF) og nye strengere grenser til dekkestøy (Reg (EC) No 661/2009) trer i kraft i EU fra 2012 og kan bidra til å redusere støyplagene i Norge.

Vegdirektoratet har gjennomført et større etatsprosjekt for mer miljøvennlige vegdekker, med særlig vekt på støy. Dette prosjektet ble sluttrapportert i fjor.

Videre vil retningslinjen for støy i arealplanlegging T-1442, som kommuner skal legge til grunn i arealplanlegging, bidra til å forhindre støyplager.

For øvrig har Miljøverndepartementet også til vurdering et forslag fra Klima- og forurensningsdirektoratet om å redusere grensene for tillatt støynivå innendørs. Hensikten med forslaget er å oppnå Regjeringens målsetting om å redusere antallet av de mest støyutsatte med 30 % i 2020 i forhold til 2005.