Skriftlig spørsmål fra Arve Kambe (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1194 (2009-2010)
Innlevert: 11.05.2010
Sendt: 12.05.2010
Besvart: 21.05.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Arve Kambe (H)

Spørsmål

Arve Kambe (H): I revidert nasjonalbudsjett for 2010 finner regjeringen det nødvendig å øke de beskjedne bevilgningene til samhandlingsreformen til 73 millioner, og inviterer til søknader om samarbeid mellom kommuner og lokalmedisinske sentre. Jeg viser til tidligere spørsmål om det utmerkede samarbeidet mellom Haugesund kommune og Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus vedrørende fysioterapitilbudet som nå må legges ned.
Vil en søknad fra kommunen og HSR om penger til å fortsette med ordningen være innenfor denne budsjettposten?

Begrunnelse

Da Bjarne Håkon Hanssen, som Helse- og omsorgsminister, for to år siden besøkte Haugesund, roste han samarbeidet mellom HSR og Haugesund kommune og kalte dette for god samhandling og eksempel til etterfølgelse.
Det er en kjensgjerning at det fysikalske tilbudet ved HSR i samarbeid med kommunen er et tilbud helt i tråd med intensjonene i samhandlingsreformen.
Fra og med statsbudsjettet for 2010 har Stortinget vedtatt at poliklinisk fysioterapi i foretak ikke lenger skal gi rett til refusjon fra det offentlige.
Fram til nå har Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus stått som mottaker av ett driftstilskudd fra Haugesund kommune og fordelt oppgavene på en rekke av sykehusets fysioterapeuter. Fysioterapiinstituttet ved Revmatismesykehuset har vært definert som en del av helsetjenesten i regionens kommuner, og særlig for Haugesund, som har betalt driftstilskuddet.
Ordningen har fungert utmerket og gitt en enestående fleksibilitet samt åpnet for et stort volum av pasienter. I løpet av ett år er det snakk om over 10.000 konsultasjoner fordelt på godt over tusen pasienter. Tilbudet har i realiteten eksistert ved (HSR) Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus siden 1957 og avtalefestet med driftstilskudd siden 1984.
Det er ganske underlig i en tid der regjeringen ønsker en samhandlingsreform så legger man ned glimrende samarbeidstilbud som eksisterer med gode resultater for alle. Her har det vært pasientbehandling med høy kvalitet, høy kapasitet, gode lokaler og samdrift i sykehusets lokaler.
Departementets arbeid med samhandlingsreform, sammenhengende behandlingskjede og utvisking av gråsoneproblematikk mellom forvaltningsnivåene skulle tale for at statsråden ser at HSR og Haugesund kommune er i en særstilling med utstrakt samarbeid som førstelinjetjeneste.
Kronisk syke i Haugesundregionen kan miste et behandlingstilbud de har hatt i over 50 år. Resultatet er dårlige vilkår for fysioterapeuter, lengre behandlingskøer, et dårligere tilbud, svekket rehabilitering, flere sykemeldinger og redusert livskvalitet.
Nedleggelsen av tilbudet har vekket sterke reaksjoner, protestmøter er avholdt og det er et bredt folkelig engasjement som har kulminert med en svært rask voksende Facebook-gruppe med over 7.700 medlemmer. Gruppen heter "Stopp innskrenking av Revmatismesykehusets tilbud"
Jeg håper statsråden kan gå gjennom saken på nytt og se på om nettopp slike saker som dette kan være gode eksempler på samhandling og dermed kan kommune inn under den nye ordningen i budsjettet.
Det er viktig for både pasienter, HSR og haugesund kommune at man får et svar på dette slik at unødig arbeid kan unngås og i stedet brukes til pasienters beste.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Det er bred politisk enighet om at rehabilitering og fysioterapi er viktige tjenester for befolkningen. Det vil derfor være både naturlig og viktig at kommuner vektlegger slike tjenester i det lokale arbeidet med samhandlingsreformen. Her er det aktuelt både med samarbeid mellom kommuner og mellom primær- og spesialisthelsetjeneste.

Når det gjelder de 73 mill. kronene som Stortinget i år har bevilget til utvikling av lokalmedisinske sentre og kommunalt samarbeid om helse- og omsorgsentre m.m. som kommunene kan søke om, gikk søknadsfristen ut 7. mai. Interessen har vært stor, og det er mottatt en rekke gode søknader fra kommuner og kommunesamarbeid. Helsedirektoratet opplyser at Haugesund kommune har søkt om tilskuddsmidler til å utvikle Helsetorgmodellen i samarbeid med andre kommuner innenfor Helse-Fonna-området. Det vil ta noe tid før behandlingen av alle søknader og fordelingen av tilskuddsmidler er sluttført.

Det er kommunene som skal sørge for fysioterapi til kommunens innbyggere. I henhold til kommunehelsetjenesteloven kan kommunen velge å gjøre dette enten ved å ansette fysioterapeuter på fast lønn eller å inngå avtale med privatpraktiserende fysioterapeuter. Haugesund kommune kjøper i dag fysioterapitjenester til kommunens befolkning blant annet på bakgrunn av en driftsavtale de har inngått med Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus (HSR). Denne avtalen, som har eksistert i mange år, men som hele tiden har vært i strid med gjeldende regelverk, har Haugesund kommune nå sagt opp.

Haugesund kommune og andre omkringliggende kommuner kan fortsatt kjøpe fysioterapitjenester av privatpraktiserende fysioterapeuter ved å tildele driftstilskudd til disse etter vilkår som er hjemlet i gjeldende rammeavtale som er inngått mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund (ASA- 4313). Fysioterapeutene kan praktisere i de aktuelle lokaliteter i sykehuset som tidligere, eventuelt i private praksiser i andre lokaler i kommunen eller omkringliggende kommuner. På bakgrunn av driftsavtalen med kommunen vil så fysioterapeutene kunne motta refusjon gjennom en direkte oppgjørsavtale med HELFO.

Ved å forholde seg til det gjeldende avtaleverk, vil det altså være fullt mulig å fortsette fysioterapitilbudet for Haugesund og de omkringliggende kommunene for de aktuelle pasientgruppene. En mulig ordning er at en eller flere kommuner ”spleiser” på en eller flere driftsavtaler til fysioterapeuter i Haugesund kommune. En slik ordning eksisterer allerede i dag i enkelte kommuner. For å opprettholde volumet på ca 10 000 konsultasjoner per år, vil det være nødvendig å tildele flere driftsavtaler.