Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:1195 (2009-2010)
Innlevert: 12.05.2010
Sendt: 12.05.2010
Besvart: 20.05.2010 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): På hvilken måte arbeider utenriksministeren for å sikre grunnleggende menneskerettigheter for Mordechai Vanunu, og hvilke konkrete tiltak vil utenriksministeren igangsette for å medvirke til at Vanunu kan få utreisetillatelse fra Israel?

Begrunnelse

Undertegnede viser til det store engasjementet det har vært – og fortsatt er – i Norge mht. situasjonen for Mordechai Vanunu.
Gjennom flere år har Vanunus tale- og bevegelsesfrihet vært underlagt omfattende restriksjoner av israelske myndigheter, og han tillates ikke å reise ut av Israel. Som kjent har Vanunu en stående invitasjon til å besøke Universitetet i Tromsø, noe han har takket ja til – gitt at han gis muligheten til utreise.
Etter undertegnedes mening har norske myndigheter så langt opptrådt for passivt i forhold til Vanunus situasjon. Eksempelvis er det tidligere fremholdt fra departementets side at en eventuell utstedelse av norsk nødpass – slik flere aktivister har oppfordret til – ikke vil være til nytte for Vanunu siden han ikke får utreisetillatelse.
Undertegnede mener at norske myndigheter må strekke seg langt for å bistå Vanunu, og ønsker en forsikring fra statsråden om at departementet gjør det som er i dets makt for sikre Vanunus grunnleggende rettigheter, samt en orientering om hvilke tiltak man på kort og lang sikt vil igangsette for å medvirke til at Vanunu kan få utreisetillatelse fra Israel.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Utenriksdepartementet følger nøye med på utviklingen i saken om Mordechai Vanunu. Vi har tatt opp saken med israelske myndigheter og vil fortsette å gjøre dette så lenge restriksjonene på Vanunus ytrings- og bevegelsesfrihet forblir uendrede. Det er jevnlig kontakt mellom Norge og Israel om denne saken.

Det er det israelske rettsvesenet som har pålagt Vanunu forbudet mot å forlate landet. En beslutning om å heve denne restriksjonen må også tas av en israelsk domstol. Regjeringen vil fortsette å fremholde overfor Israel at Vanunus rettigheter ikke må krenkes.