Skriftlig spørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:1197 (2009-2010)
Innlevert: 12.05.2010
Sendt: 12.05.2010
Besvart: 20.05.2010 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): I dok. 15:143 (2007-2008) er statsråden klar på at skogfinnene er en minoritet og at Norge har et ansvar for kulturarven. Det ble også opplyst at riksantikvaren i 2003 startet en kartlegging som skal munne ut i en verneplan for kulturminner og kulturmiljø knyttet til nasjonale minoriteter, deriblant skogfinnene.
7 år er lang tid, hvordan er framdriften for denne verneplanen og vil verneplanen inneholde noe om hvilken rolle f.eks. språk og utdanning spiller?

Begrunnelse

Skogfinsk kultur har lokalt vært framme i media grunnet mulig nedleggelse av Kilen skole i Åsnes. Dette er en skole midt i det skogfinske området og har dermed bidratt til fokus på skogfinsk kultur. Det argumenteres bl.a. for at opprettholdelse av skolen er viktig for den skogfinske kulturen. Det er imidlertid tungt for en enkelt kommune å ta belastningen ved å opprettholde et slikt tilbud uten at det ligger nasjonale interesser og stimulanser bak.
Oppfølging av statsrådens klare utsagn i dok. 15:143 (2007-2008) og kommunalkomiteens klare flertallsmerknad fra budsjettbehandlingen høsten 2006 kan dermed være viktig å få klarhet i for Åsnes kommune.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Riksantikvaren har etter at Norge i 1999 ratifiserte Europarådet rammekonvensjon om beskyttelse av nasjonale minoriteter satt i gang et systematisk arbeid overfor de nasjonale minoritetene knyttet til deres kulturminner. Arbeidet er gjennomført i samarbeid med representanter for minoritetene, og munnet i 2007 ut i en rapport.

Hovedmålet har vært å kartlegge behovet for identifikasjon og vern knyttet til nasjonale minoriteter og andre minoriteters kulturminner. Prosjektet konkluderte med at vern av minoritetenes kulturminner bør inngå som en naturlig del av kulturminneforvaltningens øvrige arbeid. Samarbeidet med minoritetene vil bli gjennomført blant annet gjennom konkrete istandsettingsprosjekter, registreringer og dokumentasjon av kulturarven. Som eksempel kan nevnes at Riksantikvaren blant annet har arrangert et opplæringsprosjekt i spesielle byggteknikker for håndverkere med finske aner.

Miljøverndepartementet og Riksantikvaren har ansvar for faste kulturminner, herunder også kulturminnene for de nasjonale minoritetene.

Når det gjelder spørsmålet om skolen i Åsnes, så er skolestruktur et kommunalpolitisk ansvar. Jeg har derfor ingen synspunkter til spørsmålet om mulig nedleggelse av Kilen skole.