Skriftlig spørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:1200 (2009-2010)
Innlevert: 12.05.2010
Sendt: 14.05.2010
Rette vedkommende: Utenriksministeren
Besvart: 27.05.2010 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): På flere områder er det over statsbudsjettet bevilget støtte til de selvstyrende palestinske myndigheter, organisasjoner og områdeutvikling på Vestbredden og i Gaza-regionen.
Hvor stor er den samlede norske statlige støtten og hvilke prosjekter har fått norsk støtte direkte og indirekte over de siste fem år?

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Den samlede støtten til Det palestinske området (PAL) for de siste fem år er:

2006: 662 mill. kroner

2007: 771 mill. kroner

2008: 810 mill. kroner

2009: 859 mill. kroner

2010:816 mill. kroner (budsjett)

Støtten fordeler seg på følgende kapittel/poster: Kap. 152, post 78 Regionbevilgning for Midtøsten, kap. 163, post 71 Humanitær bistand, kap. 164, post 70 Fred og forsoning og demokratitiltak, kap. 160, post 73 Kultur, kap. 168, post 70 Kvinner og likestilling, kap. 160, post 70 Sivilt samfunn, og kap. 170, post 75 UNRWA.

Hovedformålet med den norske bistanden er å bidra til en palestinsk statsdannelse som ledd i en tostatsløsning mellom Israel og palestinerne. Derfor er institusjonsbygging på palestinsk side et prioritert område. Støtten over kap. 152, post 78 Regionbevilgning for Midtøsten går i hovedsak til budsjettstøtte og langsiktige prosjekter innenfor utdanning og energi. Støtten over denne posten har de siste fem årene økt fra 136 mill. kroner i 2006 til 423 mill. kroner i 2010. Også støtten over kap. 160, post 73 har som mål å bidra til institusjonsbygging, gjennom blant annet støtte til det palestinske kunstakademiet og oppbyggingen av et nasjonalmuseum. Denne støtten er for inneværende år 9 mill. kroner.

Den humanitære støtten over kap. 163, post 71 Humanitær bistand har blitt redusert til fordel for økt støtte over kap. 152, post 78 Regionbevilgning for Midtøsten. Støtten er for 2010 på 150 mill. kroner.

FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger, UNRWA, driver skoler og helsetilbud til palestinske flyktninger i Libanon, Syria, Jordan, på Vestbredden og i Gaza. Støtten til UNRWA over kap. 170, post 75 FNs organisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA) ble i 2007 økt fra 100 mill. kroner til 150 mill. kroner.

Støtten over kap. 160, post 70 Sivilt samfunn og kap. 164, post 70 Fred, forsoning og demokratitiltak er på hhv. 30 mill. og 40 mill. Denne støtten går til sivilt samfunn med hovedfokus på menneskerettigheter og forsoningsarbeid. En del av den støtten som tidligere har vært gitt over kap. 160, post 70 Sivilt samfunn gis nå over kap. 152, post 78 Regionbevilgning for Midtøsten. Støtten over kap. 168, post 70 Kvinner og likestilling er på 6 mill. Dette er et nytt bidrag innenfor budsjettet for 2010 og ledd i økt satsning på dette området.

Utover det som gis i budsjettstøtte (233 mill. kroner i 2010) og de langsiktige prosjektene under institusjonsbyggingsagendaen (utdanning og energi), gis den norske støtten gjennom en rekke norske og palestinske organisasjoner. På norsk side er Røde Kors, Flyktninghjelpen, NORWAC, Norsk Folkehjelp, Kirkens Nødhjelp, Redd Barna og Palestinakomiteen hovedsamarbeidspartnere. Disse organisasjonene er i hovedsak involvert i humanitære prosjekter innenfor utdanning, helse, beskyttelse og mer langsiktige utviklingsprosjekter. På palestinsk side samarbeider Norge med en rekke rettighetsbaserte organisasjoner innenfor områder som MR, demokratifremme, kvinners rettigheter, juridiske rettigheter, barns rettigheter, anti-korrupsjon etc.