Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til fornyings-, administrasjons- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:1204 (2009-2010)
Innlevert: 12.05.2010
Sendt: 14.05.2010
Besvart: 25.05.2010 av fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): Ser statsråden behov for nye tiltak for å sikre mer konkurranse og mer forutsigbar og naturlig variasjon på drivstoffprisene hos forhandler?

Begrunnelse

Den lokale prisen på drivstoff påvirkes av den lokale konkurransesituasjonen og den enkelte forhandler står fritt til å bestemme pumpeprisen ut til kunden. Tilpasning til konkurransen og få konkurrenter er ofte grunnen til at prisene er like på ulike stasjoner. Som et eksempel så fremkommer det i Bladet Tromsø 27. april at bensinprisen steg med over 2 kroner literen i løpet av 20 minutter hos forhandlerne i Tromsø. Det er også kjent at det er variasjoner i drivstoffprisen i løpet av ukedagene og at det er liten variasjon på prisen mellom de ulike stasjonene og at de følger hverandre når det gjelder pris. Dette kan skyldes at stasjonene observerer hverandre og prisen settes således. Enkelte har tatt til ordet for at forhandlerne burde varsel om sin egen drivstoffpris noe frem i tid, eks. 24 timer, for å hindre at forhandlerne følger hverandre i pris. Et slikt varslingssystem vil medføre at hver enkelt stasjon må gjøre egen vurdering om hva som vil være rett pris i markedet og følge den prisen som de selv har varslet. Dette vil trolig medføre at forhandlerne varsler ulike priser og pris på drivstoff vil være et konkurranseelement hele tiden til glede for forbrukeren.

Rigmor Aasrud (A)

Svar

Rigmor Aasrud: Markedet for drivstoff er viktig for norske forbrukere. Det er positivt at mange er opptatt av velfungerende markeder. Samtidig er det viktig for meg å understreke at dersom Konkurransetilsynet, som har ansvaret for det løpende tilsynet med markedsforholdene, skal kunne gripe inn i et marked, må det foreligge et grunnlag for inngrep etter konkurranseloven. Det er retningsgivende for konkurransepolitikken at det bør sannsynliggjøres at handlingene man griper inn mot har skadevirkninger, og at et eventuelt inngrep er egnet til å bedre situasjonen for forbrukerne.

I begrunnelsen til representantens spørsmål vises det til forslag om at drivstoffprisen burde varsles noe frem i tid. Det er høyst usikkert om prisnivået totalt sett vil gå opp eller ned, sammenlignet med situasjonen med dagens prismønster om et slikt tiltak ble satt i verk. Et slikt system med varsling av fremtidige priser ville også gjøre det nødvendig med betydelige ressurser for å kunne håndheve og føre tilsyn med ordningen.

I samsvar med overordnede prioriteringer følger Konkurransetilsynet markedet fortløpende og har gjort flere undersøkelser de siste årene, senest høsten 2009. Gjennom arbeidet med drivstoffmarkedet har tilsynet innhentet opplysninger og dokumentasjon som etter tilsynets vurdering viser at aktørene på selvstendig grunnlag tilpasser seg konkurransesituasjonen i markedet.

Tilsynet uttaler at den lokale prisen på drivstoff påvirkes av den lokale konkurransesituasjonen og den enkelte forhandler står fritt til å bestemme pumpeprisen ut til kunden. Tilpasning til konkurransen er ofte grunnen til at prisene er like på ulike stasjoner, mens forskjeller i prisnivå fra område til område i hovedsak skyldes ulike konkurranseforhold.

I dag observeres det et prismønster som innebærer at prisen i uken ofte er på sitt laveste punkt søndag kveld eller mandag morgen. Konkurransetilsynet observerer at den lokale konkurransen i markeder hvor flere bensinstasjonskjeder er representert, generelt er relativt sterk utover i uken og helgen. Etter tilsynets oppfatning kan ukemønsteret bidra til en differensiering av prisene som kan virke skjerpende på konkurransen. Fordelen med dagens ukentlige prismønster er at prisbevisste kunder vil vite at prisene er lavere i helgene og fylle bensin da. Dette betyr at en del kunder vil flytte sin etterspørsel fra dager der de vet at prisen er relativt høy, til dager med de laveste prisene. Samlet sett vil dette kunne komme forbrukerne til gode.

Som jeg også tidligere har nevnt i svar på spørsmål om drivstoffmarkedet, støtter jeg Konkurransetilsynets arbeid med og prioritering av drivstoffmarkedet gjennom oppfølging og undersøkelser slik det er gjort de siste årene, senest høsten 2009. Jeg ser ikke behov for særskilte konkurransepolitiske tiltak ut over dette.