Skriftlig spørsmål fra Tord Lien (FrP) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:1207 (2009-2010)
Innlevert: 12.05.2010
Sendt: 14.05.2010
Besvart: 25.05.2010 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

Tord Lien (FrP)

Spørsmål

Tord Lien (FrP): Jeg viser til svar på spørsmål 1172 (2009-2010) og brev fra Mattilsynet til NINA datert 12.5.2010.
Kan statsråden redegjøre for hvordan to enheter i staten både kan være "uavhengig av departementet og annen forvaltning" og "å betrakte som samme juridiske enhet"?

Begrunnelse

Jeg viser til svar på spørsmål 1172 (2009-2010) Jeg har ikke stilt spørsmål med Havforskningens kompetanse, men med den nære tilknytningen til fiskeriforvaltningen og hvorvidt det i seg selv kan bidra til unødvendig debatt om dataene. I sitt svar sier statsråden at:

"Instituttet driver forskning og rådgivning på ett fritt grunnlag uavhengig av departementet og annen forvaltning."

Mattilsynet er tilsynelatende av en annen oppfatning da de i brev til NINA av 12.5.2010 skriver at:

"Mattilsynet og Havforskningsinstituttet er dermed å betrakte som samme juridiske enhet."

Disse motstridende uttalelsene fra statens side viser vel at det er noen utfordringer knyttet til kommunikasjonen rundt måten dette er tenkt organisert på.

Lisbeth Berg-Hansen (A)

Svar

Lisbeth Berg-Hansen: Når det gjelder Havforskningsinstituttet (HI) og Mattilsynet som ”samme juridiske enhet” så er denne uttalelsen hentet fra et brev fra Mattilsynet til NINA, datert 12. mai 2010. Dette sitatet er ikke Mattilsynets egne vurderinger, men hentet fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementets veileder til lov om offentlige anskaffelser, som slår fast at etter denne loven er Staten å betrakte som én juridisk person. Dette er altså verken Mattilsynets eller min vurdering eller tolkning, men føringen fra fagansvarlig departement om hvordan lov om offentlige anskaffelser skal tolkes.

Når det gjelder Havforskningsinstituttets ”uavhengighet fra departementet og annen forvaltning” så er HI et forvaltningsorgan med egne 01-poster m.v. på statsbudsjettet, jf. kap. 1020 og 1021. Bevilgningen går gjennom Fiskeri- og kystdepartementet, som legger føringer på hva pengene skal brukes til. Departementet har ingen styringsrett med resultatene av forskningen, eller hvordan forskerne tolker resultatene, dvs. hvilke råd de gir forvaltningen. Dette er i utgangspunkt likt for alle slike institutter i hele statssektoren.

Det bør derfor være klart at Havforskningsinstituttet er et rådgivende forskningsinstitutt hvis hovedformål er å fremskaffe kunnskap om det som skjer i havet og kystsonen med det formål at forvaltningen (Fiskeridirektoratet, Mattilsynet og Fiskeri- og kystdepartementet m.fl.) kan utøve sin forvaltning på best mulig faglig grunnlag. Det bør også være klart at det denne saken dreier seg om er koordinering av overvåkning og rådgiving for Mattilsynet, og ikke selve overvåkningen.

Mattilsynet står i utgangspunket fritt til å inngå avtaler om tjenesteleveranser og kunnskapsstøtte. Men, siden de tre matdepartementene (Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Landbruks- og matdepartementet) bevilger midler direkte til Mattilsynets kunnskapsstøtteinstitusjoner som jeg gjorde rede for i mitt første svar, kan Mattilsynet hente støtte fra disse uten ytterligere kostnader for Mattilsynet. På dette punkt må jeg imidlertid føye til at i forhold til mitt svar på spørsmål 1172, så opplyser Mattilsynet at de også har inngått avtale med Norges Veterinærhøgskole.

Avslutningsvis vil jeg peke på at jeg er opptatt av at Mattilsynet utnytter sine ressurser på best mulig måte. Dette vil naturlig føre til at det fra tid til annen vil foretas endringer i overvåkningsprogram, for å møte endringer i risikobildet. Et eksempel på dette er at Mattilsynet har økt sine bevilgninger til overvåkning av lakselus betydelig i 2010. På grunn av den utfordrende lusesituasjonen har Mattilsynet styrket overvåkingsprogrammet med nasjonale laksefjorder (NLF) og nasjonale laksevassdrag (NLV). Rammen er økt fra 2,75 mill. kroner i 2009 til 4,75 mill. kroner i 2010.