Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1210 (2009-2010)
Innlevert: 14.05.2010
Sendt: 18.05.2010
Besvart: 26.05.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Samferdselsdep. har godkjent at beboere rundt bomstasjonene på Være og Klett skal slippe og betale bompenger. Fritaket er begrunnet med at beboerne i disse områdene må passere en bomstasjon for å nå skole, barnehager og andre servicefunksjoner.
Vil statsråden sørge for at det samme fritaket også vil gjelde i de andre/kommende bomstasjonene i landet som f.eks. bomringen i Kristiansand som nå også har søkt om dette eller er det slik at dette fritaket kun skal gjelde det rødgrønne utstillingsvinduet Trondheim?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: De generelle fritaksordningene er beskrevet i Statens vegvesens håndbok 199 ”Takstretningslinjer for bompengeprosjekter på offentlig veg”. Eventuelle avvik fra disse retningslinjene blir normalt omtalt i de aktuelle stortingsproposisjoner.

Samferdselsdepartementet har imidlertid i særskilte tilfeller gitt fritak etter en individuell vurdering av den konkrete saken. Fritaket i Trondheim er et eksempel på dette. Trondheim kommune har gått inn for fritak for beboere på Være og Klett. Departementet har etter en grundig vurdering godkjent fritak for bomavgift på de vilkårene som Trondheim har søkt om, med den forutsetningen at ordningen blir evaluert som en del av trinn 2 av miljøpakke Trondheim.

Eventuelle nye søknader vil også bli behandlet som enkeltsaker og vurdert på selvstendig grunnlag. Jeg kan derfor ikke på nåværende tidspunkt si noe om resultatet av eventuelle andre søknader om fritaksordninger som avviker fra takstretningslinjene.