Skriftlig spørsmål fra Jørund Rytman (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:1211 (2009-2010)
Innlevert: 14.05.2010
Sendt: 18.05.2010
Besvart: 26.05.2010 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Jørund Rytman (FrP)

Spørsmål

Jørund Rytman (FrP): Mener statsråden at Norges Banks GIPS-rapport er i henhold til kravene i GIPS-standarden?

Begrunnelse

I stortingsmelding 10 (2009-2010), skriver finansdepartementet at Norges Bank følger den internasjonale rapporteringsstandarden GIPS (Global Investment Performance Standard). I GIPS-standarden er det imidlertid et krav om at fond skal rapportere vesentlig bruk av derivater og belåning:

"FIRMS MUST disclose the presence, use, and extent of leverage or derivates (if material), including a sufficient description of the use, frequency, and characteristics of the instruments to identify risks." (punkt 4.A.5 i 2005-versjonen av GIPS).

Norges Bank GIPS-rapport, som ble utgitt i forbindelse med årsrapporten for 2009, inneholder ingenting om derivater eller belåning, til tross for utstrakt bruk av både derivater og belåning i store deler av perioden rapporten dekker.

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Global Investment Performance Standards (GIPS) er en internasjonal standard for beregning og presentasjon av historiske investeringsresultater for selskaper som forvalter midler på vegne av en tredjepart. Det er frivillig å etterleve standarden, og den er basert på prinsippet om selvregulering.

Det er ikke et formelt krav i retningslinjene fra Finansdepartementet til Norges Bank om at de skal følge kravene i GIPS. Departementet har varslet at det vil komme nye retningslinjer for forvaltningen av SPU og at et sentralt punkt er kravene til offentlig rapportering. I det utkastet til retningslinjer som ble sendt ut på høring i august i fjor, ble det lagt opp til et formelt krav om at avkastningstall skal utarbeides i samsvar med GIPS-standarden.

Departementet uttalte i Meld. St. 10 (2009-2010) Forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2009 at Norges Bank følger GIPS-standarden. Det var basert på Norges Banks omtale i deres årsrapport for 2009 og Ernst & Youngs uavhengige verifisering.

Norges Bank offentliggjorde i forbindelse med sin årsrapport om forvaltningen av SPU tre dokumenter:

- GIPS Manual

- Norges Bank Investment Management (NBIM) Performance results

- Ernst & Young GIPS verification report

Det framgår av brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 21. mai 2010 at tallene som presenteres og den metoden som benyttes i den publiserte avkastningsrapporten (NBIMs Performance results)er konsistent med de avkastningstall som tidligere er publisert i kvartals- og årsrapporter. Rapporten er ment å gi et mest mulig utfyllende bilde av avkastningshistorikken ved en oppstilling av nøkkeltall, samt et sett av noter med utdypende informasjon om porteføljegruppene det rapporteres for. Brevet fra Norges Bank er lagt ut på departementets sider på internett (www.regjeringen.no/spf).

Norges Bank har i brevet orientert om at de vil oppdatere notene i denne rapporten med mer informasjon om investeringsstrategi og investeringsmandat basert på tidligere publisert materiale samt med bruk av derivater og belåning, da dette ikke foreligger i første versjon. Informasjonen om bruk av derivater og belåning vil ifølge Norges Bank være basert på informasjon som i all hovedsak allerede er publisert i årsrapport og årsregnskap.

Jeg tar til etterretning at Norges Bank etter en fornyet vurdering har ønsket å oppdatere notene i GIPS-rapporten. Banken opplyser at oppdateringen av GIPS-rapporten ikke betyr at tidligere rapporterte tall endres og at alle rapporterte avkastningstall inkluderer effekter av derivater og belåning. Informasjonen som legges til vil imidlertid gi de som kun leser GIPS-rapporten et noe mer utfyllende bilde. Det framgår videre av bankens brev at GIPS-rapporten vil være gjenstand for løpende oppdateringer og forbedringer.