Skriftlig spørsmål fra Øyvind Håbrekke (KrF) til kulturministeren

Dokument nr. 15:1212 (2009-2010)
Innlevert: 14.05.2010
Sendt: 18.05.2010
Besvart: 28.05.2010 av kulturminister Anniken Huitfeldt

Øyvind Håbrekke (KrF)

Spørsmål

Øyvind Håbrekke (KrF): Vil statsråden foreta en gjennomgang av spillpolitikken og legge denne frem for Stortinget?

Begrunnelse

I Stortingsmeldingen om frivillighet St. meld nr. 39 (2006-2007) varslet regjeringen at den ville foreta en jevnlig gjennomgang av spillpolitikken for å høste ny erfaring. Norsk Tipping går nå stadig nye veier for å opprettholde sine inntekter. Investeringsfondet er snart brukt opp. Norsk Tipping har nå varslet at de vil sette spilleautomater inn i dagligvarebutikkene. Kulturministeren har også til vurdering Norsk Tippings engasjement i Euro Jackpot hvor premieutbetalinger kan nærme seg en milliard kroner. Det blir stadig tydeligere at det er behov for en gjennomgang omkring hva som er fornuftige rammer for Statens eget spillselskap i arbeidet for å sikre inntekter til gode formål.

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: Etter at den nye tippenøkkelen trådte i kraft i 2009 blir overskuddet fra Norsk Tippings spillvirksomhet nå fordelt med 45,5 pst. til idrett, 36,5 pst. til kultur og 18 pst. til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner som ikke er tilknyttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komitè (NIF). Samtidig ble grasrotordningen iverksatt 1. mars 2009 gjennom Norsk Tipping. I 2009 mottok lokale lag og foreninger 211 mill. kroner i støtte gjennom grasrotordningen.

Den største utfordringen norsk pengespillpolitikk står overfor er konkurransen fra utenlandske nettspill som ikke har norsk tillatelse. Lotteritilsynet har anslått at nordmenns kjøp av pengespill i utlandet via internett ble redusert til ca 3 milliarder kroner i 2009. Tilsvarende estimat for 2008 var ca 6 milliarder kroner.

I desember 2008 vedtok Stortinget endringer i lotteri- og pengespillovgivningen som forbyr betalingsformidling for pengespill som ikke har norsk tillatelse, jf. Ot.prp. nr 80 (2007-2008). Det er fastsatt forskrifter om gjennomføringen av forbudet, som vil bli iverksatt fra 1. juni 2010.

Norsk Tipping vurderer løpende om spillporteføljen er satt sammen på riktig måte for å ivareta nordmenns spillelyst innenfor sosialt ansvarlige rammer. Når selskaper foreslår nye spill skal Kulturdepartementet vurdere om disse er i henhold til retningslinjer fastsatt av Stortinget. Spillmarkedet er i stadig endring. Det må derfor med jevne mellomrom forestas gjennomgang av spillpolitikken. Jeg vil komme til Stortinget med en slik gjennomgang på en egnet måte.