Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:1213 (2009-2010)
Innlevert: 14.05.2010
Sendt: 18.05.2010
Besvart: 21.05.2010 av kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Spørsmål

Kjell Ingolf Ropstad (KrF): Differensiert arbeidsgiveravgift er et av våre viktigste distriktspolitiske virkemidler. EU går snart i gang med å utforme en ny ordning, og det vil være viktig at Norge kan beholde den. Av flere årsaker kunne det vært riktig å gjennomgå inndeling av sonene på nytt. I Risør er f.eks. arbeidsgiveravgiften 14,1 %. Men Risør har høyere arbeidsledighet og scorer dårligere på levekår enn mange andre kommuner med lavere arbeidsgiveravgift.
Har statsråden fått signal fra EU om ny inndeling, og vil hun vurdere å senke avgiften for Risør?

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift ble gjeninnført fra 1.1.2007. Ordningen er godkjent av ESA med utgangpunkt i ESAs og Kommisjonens retningslinjer for regionalstøtte.

Differensiert arbeidsgiveravgift er i retningslinjene regnet som driftsstøtte, og vilkårene for hvilke områder som kan få slik støtte er svært strenge. Ifølge retningslinjene kan regioner som representerer eller tilhører en landsdel (NUTS II-region) med under 8 innbyggere per km2, kvalifisere for slik driftsstøtte. I tillegg kan ”mindre tilstøtende områder”, som oppfyller det samme befolkningstetthetskriteriet, inkluderes i ordningen. Det enkelte land må videre vise at virkemidlet er nødvendig og hensiktsmessig for å hindre eller redusere kontinuerlig befolkningsnedgang i de aktuelle områdene.

Ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift er godkjent ut 2013, deretter må ordningen vurderes på nytt etter de EØS-retningslinjene som vil gjelde fra 2014. Det er foreløpig ikke kommet signaler fra EU om retningslinjene for regionalstøtte etter 2013. Det er blant annet derfor for tidlig å vurdere soneinndeling generelt og Risør spesielt.

Den differensierte arbeidsgiveravgifta er et treffsikkert distriktspolitisk virkemiddel. Ordningen sikrer sysselsettingen i distriktene direkte og er en viktig forutsetning for at folk kan bosette seg der de vil. Regjeringen vil arbeide målrettet for at Norge har stort nok handlingsrom til å kunne videreføre en offensiv distrikts- og regionalpolitikk også etter 2013.