Skriftlig spørsmål fra Vigdis Giltun (FrP) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:1219 (2009-2010)
Innlevert: 18.05.2010
Sendt: 18.05.2010
Besvart: 27.05.2010 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Vigdis Giltun (FrP)

Spørsmål

Vigdis Giltun (FrP): NAV-avsatte i desember 2009 penger til 20 VTA-plasser i Fredrikstad, men kommunen måtte vente på behandling av budsjettet i januar d.å. for å se om de kunne etterkomme kravet fra NAV om å dekke 30 % av kostnadene. Mangel på kommunikasjon mellom NAV og kommunen er årsaken til at NAV nå har brukt opp pengene som skulle sørget for at 20 funksjonshemmede som står på venteliste skulle få en arbeidsplass.
Hva mener statsråden kan gjøres for å rydde opp i denne saken slik at de uskyldige brukerne får det tilbudet de skulle hatt?

Begrunnelse

Jeg viser til en sak som ble omtalt i Fredrikstad blad 10. og 11. mai 2010.
VTA (varig tilrettelagte arbeids)-plassene i Fredrikstad er vellykkede arbeidstilbud som gjør hverdagen meningsfylt for mange funksjonshemmede som ikke kan fungere på en ordinær arbeidsplass. Det finnes ingen oversikt over hvor mange som har behov for et slikt arbeidstilbud, men 20 står på venteliste som arbeidssøkere. Disse 20 kunne fått det Yngve Naglestad selv betegner som "drømmejobben", og skuffelsen er derfor stor når administrativt "rot" fører til at de fortsatt må vente i det uvisse på et jobbtilbud. Delt økonomisk ansvar kan føre til samhandlingsproblemer som rammer brukerne, noe jeg mener at denne saken er et eksempel på. Hvis staten hadde tatt det totale økonomiske ansvaret hadde ikke en slik situasjon vi her er vitne til oppstått. Når dårlig samhandling og mangel på kommunikasjon fører til tap av et viktig arbeidstilbud til personer som ikke kan søke seg arbeid i det åpne markedet må feilen rettes opp så de uskyldige ikke rammes. I revidert har regjeringen mulighet til å tilføre midler som kan benyttes til ulike arbeidsmarkedstiltak og VTA -plasser og det burde derfor være mulig å avsette midler nå selv om pengene fra det opprinnelige budsjettet er brukt opp.
Jeg håper at den kritikkverdige håndteringen av denne saken, som nå rammer uskyldige, kan rettes opp raskt så de 20 søkerne får den jobben kunne hatt. Gode tilrettelagte arbeidsplasser tar tid å bygge opp, og det er derfor viktig at allerede eksisterende arbeidsplasser ikke blir nedlagt. Forutsigbarhet er viktig når det gjelder denne typen arbeidsplasser både av hensyn til alle som jobber der, men også av hensyn til at også disse arbeidsplassene skal kunne være konkurransedyktige i markedet med sine produkter og tjenester.

Hanne Inger Bjurstrøm (A)

Svar

Hanne Inger Bjurstrøm: Jeg har innhentet opplysninger fra Arbeids- og velferdsdirektoratet, og jeg kan på bakgrunn av dette gi følgende orientering.

Hvert fylke fordeler tildelt bevilgning til arbeidsrettede tiltak til ulike NAV-konto basert på en rekke ulike kriterier. Det enkelte NAV-kontor fordeler bevilgningen på ulike typer tiltak ut fra en vurdering av hva som best fyller brukernes behov for å komme tilbake i arbeid og aktivitet, hensyntatt også til en mer generell markedsvurdering og inngåtte avtaler med tiltaksbedrifter.

NAV Østfold har gjort en analyse av fordelingen av VTA-plasser per region/per NAV lokalt, og denne viser bl.a. at NAV Fredrikstad har fått tildelt sin andel av samlet antall VTA-plasser i fylket per utgangen av 2009.

Det bekreftes fra NAV Østfold at det har vært en kommunikasjon mellom NAV Fredrikstad og Fredrikstad kommune høsten 2009 om en økning i antall tiltaksplasser i VTA-tiltaket som i utgangspunktet var tenkt fordelt på to tiltaksbedrifter i regionen. Per desember 2009 ga Fredrikstad kommune tilbakemelding til Arbeids- og velferdsetaten om at kommunen ikke hadde mulighet til å stille med kommunal medfinansiering.

Ultimo desember 2009/primo januar 2010 fordelte NAV Østfold tiltaksplasser til regionene i henhold til ovennevnte modell, og tiltaksplassene var da i realiteten disponert. Ultimo januar 2010 kom det så melding om at Fredrikstad kommune likevel var interessert i videre dialog om saken. På dette tidspunktet var det ikke ledige tiltaksplasser.

Arbeids- og velferdsdirektoratet har orientert meg om at NAV Østfold og NAV Fredrikstad vil ta kontakt med Fredrikstad kommune for å få en bedre oversikt og ny dialog om saken. Videre vil en drøfte muligheten for et samarbeid for berørte brukere sett i relasjon til de rammevilkår som NAV Østfold har per dato og for resten av 2010 med hensyn til antall tiltaksplasser og økonomisk ramme.