Skriftlig spørsmål fra Jan Tore Sanner (H) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1223 (2009-2010)
Innlevert: 19.05.2010
Sendt: 20.05.2010
Besvart: 01.06.2010 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Jan Tore Sanner (H)

Spørsmål

Jan Tore Sanner (H): The International Kindergarden i Bærum, har i likhet med mange internasjonale barnehager andre steder, vært drevet i mange år og vært åpne for alle. Nå har barnehagen fått et "råd" fra kommunen om å endre vedtektene. Med henvisning til et brev fra Departementet til Fylkesmannen fra 2007 bes barnehagen om å begrense opptaket til barn av foreldre som har midlertidig opphold, eller som planlegger å flytte til et engelskspråklig land.
Med hvilken hjemmel kan retten til å gå i en internasjonal barnehage begrenses til en gruppe barn?

Begrunnelse

På dette området må det åpenbart være uklare retningslinjer og ulik praksis i kommunene. Det har vært bred enighet om verdien av et mangfold i barnehagetilbudet. Det må selvsagt være klare retningslinjer for barnehager, men det virker ubegripelig dersom barn med fast bosted i Norge skal stenges ute fra en barnehage med den begrunnelse at hovedspråket i barnehagen er engelsk. For internasjonale skoler er det et vurderingskriterium for støtte at skolen er åpen for alle. Det virker underlig dersom myndighetene krever at barnehagen, som er et frivillig tilbud, skal ha norsk som hovedmål dersom den er åpen for alle, mens en obligatorisk skole tvert imot må være åpen for alle dersom den har f. eks engelsk som hovedmål og skal motta offentlig støtte.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: I henhold til gjeldende rett er det barnehageeieres ansvar å fastsette barnehagens vedtekter. Vedtektene skal gi opplysninger som er av betydning for foreldrenes/de foresattes forhold til barnehagen, herunder opptakskrets og opptakskriterier, jf. lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) § 7 første og fjerde ledd.

Opptakskriteriene må være objektive og etterprøvbare. Dette innebærer at de bør være så konkrete som mulig slik at det i etterkant lar seg gjøre å vurdere om tildelinger av barnehageplasser er i samsvar med dem.

Barnehagens vedtekter er ikke gjenstand for godkjenning. Kommunen kan gi råd om innholdet i vedtektene, og kan som tilsynsmyndighet pålegge retting dersom vedtektene er i strid med barnehageloven eller dens forskrifter.

Kommunen kan imidlertid ikke pålegge barnehagen andre prioriteringer enn det som følger av barnehageloven § 13 om rett til prioritet for barn med nedsatt funksjonsevne og barn det er fattet vedtak om etter lov om barnevernstjenester §§ 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd. Det betyr at kommunen ikke kan bestemme innholdet i barnehagens opptakskriterier, herunder prioriteringen av barn. Kommunen må sørge for å gjøre seg kjent med barnehagenes vedtekter slik at kommunen kan planlegge utbyggingsmønster og driftsformer tilpasset brukernes ønsker og behov.

I spørsmålet vises det til et brev fra departementet til Fylkesmannen i Oslo og Akershus fra 2007. Departementet har i brev av 18. desember 2007 ikke uttalt seg om barnehagens opptakskriterier og opptak av barn i internasjonale barnehager. Jeg viser således til gjeldende regler om opptakskrets og opptakskriterier slik det er redegjort for ovenfor. Jeg ser imidlertid at det kan være grunnlag for å se på disse reglene i lys av utviklingen i barnehagesektoren.