Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:1227 (2009-2010)
Innlevert: 19.05.2010
Sendt: 21.05.2010
Besvart: 27.05.2010 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Realisering av Stad skipstunnel er noe som har stått på den politiske dagsorden over lang tid og mange hadde nok sett for seg at dette snart skulle munne ut i et vedtak om realisering av dette viktige prosjektet. Selv blant APs egne stortingsrepresentanter er frustrasjonen stor over at en nå har bedt om en 17. utredning i denne saken.
Når kan det forventes at det foreligger et forslag om beslutning om hvorvidt Stad skipstunnel skal bygges eller ikke, og hvorfor er den nye utredningen som er bestilt hemmeligstemplet?

Begrunnelse

Det har nylig blitt gjort kjent at Regjeringen nok en gang har bedt om en ny utredning vedrørende prosjektet om en Stad skipstunnel. Dette er den 17 utredning om dette prosjektet. Frustrasjonen over stadige utsettelser og utredninger skaper nå stor frustrasjon både lokalt og sentralt. Selv stortingsrepresentant Svein Gjelseth fra AP uttaler til Sunnmørsposten at han anser det som nå skjer som en ren provokasjon. Han uttaler at han ikke "trodde sine egne ører" da han fikk vite fra en ekspedisjonssjef at saken er hemmeligstemplet av statsråd Lisbeth Berg-Hansen. Stortingsrepresentant Svein Gjelseth uttaler videre til Sunnmørsposten at han har begynt å tvile på at departementet opptrer uhildet i denne saken. Mange deler den frustrasjonen som her kommer frem og det må jo snart forvente at det foreligger et endelig forslag til en beslutning om dette prosjektet skal realiseres eller ikke. Det er grunn til å stille spørsmål om hva det er som egentlig skjer når selv stortingsrepresentanter fra statsrådens eget parti kommer med så klare antydninger om mistillit til det arbeidet som pågår.

Lisbeth Berg-Hansen (A)

Svar

Lisbeth Berg-Hansen: I St.meld. nr. 16 (2008-2009) Nasjonal transportplan 2010-2019 er det gjort rede for arbeidet med utredning av Stad skipstunnel. I 2007 ble det besluttet å sette i gang nye utredninger av prosjektet, blant annet på bakgrunn av innspill fra fylkesordførerne i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane. Kystverket fikk i oppdrag å foreta en ny utredning om Stad skipstunnel, herunder utvidet dimensjon og nytteverdi.

Utredningen av Stad skipstunnel med dimensjoner for større skip gjør det nødvendig å gjennomføre ekstern kvalitetssikring (KS1 og KS2) av prosjektet. Det er igangsatt arbeid med nye utredninger som skal imøtekomme forbedringspunkter som er fremkommet gjennom kvalitetssikringsprosessen, blant annet krav til bedre dokumentasjon av behovene og nytteverdien av en skipstunnel.

Arbeidet er noe forsinket, men det legges opp til å ferdigstille kvalitetssikringen (KS1) i 2011. Dette innebærer at arbeidet fortsatt er i rute i forhold til tidsplan skissert i St.meld. nr. 16 (2008-2009) Nasjonal transportplan 2010-2019. I Nasjonal transportplan er det vist til at Regjeringen innenfor planrammen har tatt høyde for eventuell oppstart i siste halvdel av planperioden. Forutsetningen er at prosjektet har samfunnsmessig nytte, og at regjeringen beslutter å gå videre med prosjektet.

Dokumenter er unntatt offentlighet med begrunnelse at dette er saksforberedelse før fremlegging av saken. Utredningen vil bli offentlig når den er ferdigstilt og kvalitetssikret. Med utgangspunkt i den eksterne kvalitetssikringen (KS1) skal det tas stilling til videre håndtering av prosjektet. Stortinget vil bli forelagt saken på behørig måte.