Skriftlig spørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:1231 (2009-2010)
Innlevert: 20.05.2010
Sendt: 21.05.2010
Besvart: 27.05.2010 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Landsbruks- og matdepartementet har nylig lagt sin eiendom Møystad gård ved Hamar ut for salg. Ved salgsrundens slutt har man 6 bydere som alle oppfyller departementets krav for eiendommens fremtid. I stedet for å foreta loddtrekning blant de 6, velger departementet under påskudd av "dyktighet" ut en "lokal" familie, hvor han er sønn til tidligere styreformann ved statens eiendom Staur gård AS, og hun er ansatt ved Staur gård AS. Eiendommen har ved dette blitt solgt "innside".
Hva vil ministeren foreta seg i denne saken?

Begrunnelse

Gården Møystad g.nr. 180, b.nr.1 i Hamar har vært eid av Staten siden starten av 1900-tallet og har vært brukt som forsøksgård. Staur gård i Stange, ca 15 km unna, eies også av Staten og Møystad gård drives/administreres herfra. Vedrørende driften av Staur gård har det blitt opprettet et aksjeselskap Staur gård AS.
I følge mine opplysninger ble Møystad gård avertert onsdag 21.04.10. Den hadde en prisantydning på 4,2 mill. kr. Prisen hadde utspring i takst avhold av Hans Fr. Hommelstad i juni 2009. Det har også tidligere vedrørende salgsprosessen blitt avholdt en tilstandsrapport av takstmann Syver Aalstad. Syver Aalstad var også styreformann i Staur gård AS fra 2001 til 2008. Det ble avholdt visning lørdag 24.04.10 med svært mange fremmøtte. Utover dagene som følger stiger budene på eiendommen raskt, og det kommer da en budinstruks fra Landbruksdepartementet tirsdag 27.04.10 hvor det opplyses om at bud mellom 6,5 og 7 mill. kroner er maksgrense for bud, og alle som byr i dette sjiktet vil bli vurdert som aktuelle kjøpere. Avgjørelsen skulle være onsdag 05.05.10 kl. 15.00. Når avgjørelsen foreligger, viser den seg å inneha en svært merkelig avgjørelse. Gården er solgt til sønn (eller som Landbruks- og matdepartementet opplyser selv, en "lokal familie") av tidligere styreformann i Staur gård AS, Syver Aalstad, samme person som tidligere hadde utarbeidet tilstandsrapport for gården. "Utvalgt" kjøper er i tillegg gift med en ansatt på Staur gård AS. Hun ble i følge eget utsagn "headhuntet" til Staur gård, mens svigerfaren var styreformann. I tillegg bor familien på Staur gård. Ved kritisk spørsmål om avgjørelsen svarer departementet at den som ble utvalgt er så mye bedre skikket til å drive gården enn de andre interessentene at loddtrekning kunne ikke benyttes. Ved nærmere innsyn i alle interessentens informasjon viser dette seg ikke å stemme. Den mest riktige slutningen er nok at alle byderne har sine fortrinn og er av dette like godt skikket. En kan av dette trekke den slutningen at salget ikke tilfredsstiller den habilitet og uhildethet en skal forvente i et demokratisk samfunn når Staten skal avhende eiendom.

Lars Peder Brekk (Sp)

Svar

Lars Peder Brekk: Jeg viser til skriftlig spørsmål fra representanten Bredvold datert 20. mai 2010 angående salget av Møystad gård, der representanten Bredvold viser til at eiendommen skal ha blitt solgt ”innside”. Dette medfører selvsagt ikke riktighet. Kjøper, ekteparet Amund og Katrine Aalstad, fikk tilslaget på bakgrunn av at de hadde levert inn det beste budet.

To sentrale prinsipper i et demokrati er forutsigbarhet og likebehandling. Dette gjelder også når staten opptrer som selger. Den 27. april sendte megler, på vegne av departementet, ut et skriv til interessentene der de ble bedt om å skrive om sine kvalifikasjoner og sine planer for eiendommen. Det var etter en samlet vurdering av det budgiverne la frem for departementet at ekteparet Aalstad fikk tilslaget. Representanten Bredvold mener departementet heller burde valgt loddtrekning blant de innkomne budene. Etter mitt syn ville det betydd en endring i premissene og dermed et brudd med prinsippet om forutsigbarhet.

Representanten Bredvold mener videre at tilknytning til Staur gård AS gjør at salg til ekteparet Aalstad ikke tilfredsstiller prinsipper om habilitet og uhildethet. Staur gård AS drives som ethvert annet statsaksjeselskap, der staten ved Landbruks- og matdepartementet er generalforsamling. Staur gård AS har de senere årene hatt det daglige ansvaret for Møystad gård på statens vegne. Katrine Aalstad er ansatt som bestyrer for gjestegården, en del av selskapets virksomhet som ikke har noen rolle i driften av Møystad gård. Når det gjelder oppdraget til Syver Aalstad, Amund Aalstads far, ble dette avsluttet i november 2008, mens beslutningen om å legge gården ut for salg på det åpne marked ikke ble truffet før i august 2009. Skulle departementet opptrådt annerledes overfor ekteparet Aalstad enn det departementet her har gjort, ville dette innebåret et brudd på prinsippet om likebehandling.

Det har aldri vært departementets hensikt å vurdere budgivernes ”skikkethet”, noe det heller ikke er grunnlag for å hevde på bakgrunn av saksgangen. Ekteparet Aalstad fikk tilslaget etter en kvalitativ helhetsvurdering av kvalifikasjoner og erfaring, gjennom en saksbehandling der forutsigbarhet og likebehandling sto i første rekke.

Departementet har underskrevet kontrakt med kjøper.