Skriftlig spørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1235 (2009-2010)
Innlevert: 21.05.2010
Sendt: 21.05.2010
Besvart: 03.06.2010 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): Statsråden har i brev til komiteen vedrørende Dokument 8:25 S for 2009-2010 fremholdt at "ifølge de formelle rammene gitt i allmennaksjeloven skal ikke aksjeeierne [...] gripe inn i saker som ligger under styrets kompetanseområde". Ifølge førsteamanuensis i selskapsrett ved Universitetet i Oslo, Beate Sjåfjell, er dette en feilaktig gjengivelse av allmennaksjeloven.
Kan staten etter allmennaksjeloven bruke sin posisjon som majoritetsaksjonær på Statoils generalforsamling til å vedta at selskapet skal trekke seg ut av oljesand?

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Regjeringens syn i denne saken må sees i sammenheng med St. meld. nr. 13 (2006-2007) Et aktivt og langsiktig eierskap, der regjeringen redegjør klart og tydelig for sin eierskapspolitikk. Regjeringen legger til grunn at staten skal være en aktiv, langsiktig, og forutsigbar eier i viktige norske selskap. Hovedformålet med statens eierskap er å bidra til selskapenes langsiktige verdiskapning og industrielle utvikling. I innst. S. nr. 163 (2006-2007) fikk regjeringen bred tilslutning til denne eierskapspolitikken, også fra Kristelig Folkeparti.

Som nevnt i mitt brev til komiteen vedrørende Dokument 8: 25 S (2009-2010) følger det av allmennaksjeloven at aksjeeierne utøver den øverste myndighet i selskapet gjennom generalforsamlingen.

I følge allmennaksjelovens § 6-12 hører forvaltningen av selskapet under styret og daglig leder. Dette innebærer at den forretningsmessige ledelsen av selskapet og ansvaret for denne ligger hos selskapsledelsen.

Som det fremkommer av St. meld. nr. 13 (2006-2007) er tre områder særlig viktige for en aktiv oppfølging av det statlige eierskapet; valg av medlemmer til styrer og bedriftsforsamlinger, klargjøring av statens mål med eierskapet og oppfølging av virksomhetens økonomi i bred forstand. Regjeringen vil at staten som eier gir uttrykk for synspunkter på selskapenes rolle i bred forstand, og følger opp at selskapene er bevisste i sin balansering av lønnsomhetsformålet og forskjellige samfunnshensyn mv. Det er selskapenes styrer som fatter de konkrete beslutningene. Regjeringen vil imidlertid ha klare mål med eierskapet, og kommunisere det i den løpende dialogen med selskapet. Dette vil kunne påvirke selskapenes handlinger og holdninger

i slike forhold, uten at det gripes inn i enkeltavgjørelser.

Regjeringen har i dokumentet ”Regjeringens eierpolitikk” slått fast at det ikke er statsrådens oppgave som forvalter av statens eierskap å treffe avgjørelser som har med driften av selskapet å gjøre, eller som gjelder den nærmere organiseringen av virksomheten innenfor den selskapsrettslige rammen som er fastsatt. Dette gjelder også saker av uvanlig eller kontroversiell karakter. Utvikling og omstilling av selskapets drift og virksomhet, vurdering av større prosjekter og langsiktig strategi er viktige oppgaver for styret og daglig ledelse.

Det følger av ovennevnte at staten ikke bruker sin posisjon som majoritetsaksjonær til å vedta at selskapet skal gå inn i eller ut av slike enkeltprosjekter. Dette er således en gjennomføring av statens etablerte eierskapspolitikk slik den er fremlagt for Stortinget gjennom St. meld. nr. 13 (2006-2007) og gjennom regjeringens oppdaterte eierpolitikkdokumenter.