Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1241 (2009-2010)
Innlevert: 21.05.2010
Sendt: 25.05.2010
Besvart: 03.06.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): En usedvanlig hard vinter 2009-2010 har påført et slitt veinettet ekstra slitasje langt over det som normalt må påregnes. I forbindelse med vårløsning har det den siste tiden også oppstått situasjoner med flom og ras som har ødelagt veier og bruer. Siste overslag fra regionveisjefen er på nesten 60 mill.kr. i ekstraordinære skader på veinettet i Finnmark, Troms og Nordland.
Hva vil statsråden gjøre for å finansiere ekstraordinære skader på veier og broer over hele landet etter vinter og etter vårflom?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Det er riktig at det har vært store problemer med flom og ras i Nord-Norge denne våren grunnet det varme været med meget rask snøsmelting. Disse kostnadene er nå vurdert til om lag 85 mill. kr, hvorav 40 mill. kr på riksvegnettet og 45 mill. kr på fylkesvegnettet i Nord-Norge. I øvrige deler av landet er skadene vesentlig mindre. Det pågår imidlertid fortsatt arbeid med å få et bedre bilde av skadeomfanget og et bedre grunnlag for å vurdere kostnadene for å reparere skadene.

Skadene blir nå raskt reparert av Statens vegvesen og fylkeskommunene. Jeg vil følge situasjonen nøye og eventuelt komme tilbake til Stortinget med en vurdering av behovet for ekstra midler i tilknytning til nysaldert budsjett høsten 2010.