Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1242 (2009-2010)
Innlevert: 21.05.2010
Sendt: 25.05.2010
Besvart: 01.06.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Ved transportkomiteens befaring i Finnmark og Troms i mai 2010 ble betydningen av flytransport i de to nordligste fylkene understreket og behovet for forbedret frekvens og regularitet påpekt. Ikke minst etterlyses tiltak for å senke billettprisene gjennom bedre konkurranse.
Hvordan vil statsråden innenfor rammen av regjeringens Nordområdesatsing arbeide generelt for å bedre frekvens og regularitet og spesielt for å bedre konkurransen innenfor luftfarten slik at dette kan få virkning i løpet av de nærmeste år?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Jeg vil innledningsvis peke på at vi i Norge, gjennom EØS-avtalen, har et åpent, deregulert luftfartsmarked. I dette åpne markedet har alle flyselskaper hjemmehørende i EØS-området i utgangspunktet fri adgang til å etablere nye flyruter i Norge, og mellom Norge og resten av EØS-området. Det aller meste av flytrafikken i Norge er derfor i dag kommersielle flyruter som drives i et marked med konkurranse.

Når det gjelder våre to nordligste fylker, flyr SAS og Norwegian der i konkurranse med hverandre på flere kommersielle ruter mellom lufthavner i Troms og Finnmark og Norges hovedflyplass, Oslo Lufthavn, Gardermoen. I tillegg flyr Widerøe flere regionale ruter i Troms og Finnmark på kommersiell basis. Flyselskapene justerer sin kapasitet og sine frekvenser i markedet i tråd med etterspørselen.

Gjennom EØS-regelverket har flyselskapene også som hovedregel rett til å bestemme billettprisene selv på flyrutene som drives kommersielt. Billettprisene som settes på de kommersielle rutene er derfor markedspriser satt i et marked i konkurranse.

For å sikre et flyrutetilbud der markedet ellers ikke ville gitt et tilfredsstilende tilbud, gir Samferdselsdepartementet tilskudd til regional flyrutedrift på et stort antall flyruter i Norge. Tilskuddene gis gjennom kjøp av flyrutetjenester ved anbudskonkurranse.

Tilgang på regional flytansport er også en viktig del av Regjeringens nordområdesatsing. I Troms og Finnmark sørger staten gjennom flyruteanbud for å opprettholde regionale flyruter på ti mindre lufthavner, fordelt på tre ruteområder, der det til sammen er krav om ca 20 forbindelser. Prisen for å opprettholde dette rutetilbudet har økt de siste årene, og utgjør i dag til sammen om lag 211 mill. kr per år (fotnote 1).

For at offentlige tilskudd til flyruter skal anses som lovlig statsstøtte, er det krav i EØS-regelverket om at staten pålegger forpliktelser til offentlig tjenesteytelse på rutene det gis tilskudd til, og at rutene tas ut av markedet. Dette betyr at det må tildeles enerett til ett flyselskap for drift av en slik rute, eller av et hensiktsmessig avgrenset ruteområde. Det er også krav om at det må brukes anbud til slik tildeling. På flyrutene som blir underlagt forpliktelser til offentlig tjenesteytelse, kan staten sette krav til hvordan flyrutetjenestene på disse rutene skal utføres. Samferdselsdepartementet setter i dag bl.a. krav til flytype, frekvens, setekapasitet, ruteføring og maksimale billettpriser på anbudsflyrutene. Kravene som settes blir vurdert ved hver ny anbudsutlysning, normalt hvert tredje år. I den forbindelse blir det gjennomført høringer med de berørte fylkeskommunene. Samferdselsdepartementet setter kravene til flyrutene bl.a. ut fra anslag om trafikkutvikling og lokale ønsker om endringer. Imidlertid må departementet ta med i vurderingen at det må forventes at alle utvidelser av tilbudet, enten det gjelder flere frekvenser eller lavere maksimaltakster, vil medføre økte kostnader i den påfølgende anbudskonkurransen. For å begrense statens utgifter, legger Samferdselsdepartementet til rette for et balansert regionalt flyrutetilbud i forbindelse med nye forpliktelser til offentlig tjenesteytelse på regionale flyruter.

Det ble inngått nye anbudskontrakter for statlig kjøp av flyruter på to ruteområder i Finnmark og Nord-Troms gjeldende fra 1.4.2010 til 31.3.2013. I forbindelse med anbudet på disse rutene, opprettholdt Samferdselsdepartementet krav om 20 prosent redusert maksimal billettpris og styrking av tverrforbindelser i Finnmark som Regjeringen innførte i 2007. Det siste ruteområdet i Finnmark med statlig flyrutekjøp (ruten Lakselv-Tromsø) har en kontrakt som gjelder fra 1.4.2009 til 31.3.2012. Det er ikke planlagt å vurdere endringer i det statlig kjøpte flyrutetilbudet i disse fylkene før de gjeldende kontraktene går ut.

Når det tildeles enerett i forbindelse med statens anbud på regionale flyruter, vil kontraktene normalt tildeles flyselskapene som tilbyr tjenesten til den laveste kostnaden for staten. Dermed kan man forvente å oppnå lavere anbudspris for staten gjennom bedre konkurranse om rutene. Det vil imidlertid ikke være noen direkte sammenheng mellom bedre konkurranse om rutene og lavere billettpriser for passasjerene slik anbudskonkurransen blir gjennomført i dag. Indirekte kan bedret konkurranse om anbudsrutene gi lavere utgifter for staten og dermed gi økonomisk handlingsrom for Samferdselsdepartementet til å vurdere forbedringer i transporttilbudet som kjøpes innenfor fremtidige budsjettrammer f.eks. gjennom lavere maksimal billettpris. Dette må selvsagt vurderes opp mot andre formål på statsbudsjettet.

Samferdselsdepartementet har i forbindelse med Prop. 106 S (2009-2010) varslet at departementet tar sikte på å evaluere ordningen med kjøp av regionale flyruter. Departementet vil vurdere hvordan en kan oppnå større konkurranse om anbudsrutene, og effektene av takstreduksjonen på rutene i Finnmark og Nord-Troms.

I forbindelse med en revisjon av EØS-regelverket på området, har EU vedtatt en ny råds- og parlamentsforordning 1008/2008. Den nye forordningen åpner for lengre anbudskontrakter ved kjøp av regionale flyruter. Samferdselsdepartementet tar sikte på at lengre kontraktsperioder kan bidra til bedre konkurranse om anbudsrutene gjennom at ev. nye flyselskap får en lengre horisont om de vurderer å etablere seg på regionale ruter i Norge.

Når det gjelder regularitet på flyruter i Finnmark og Troms, er det grunn til å minne om at dette er deler av landet som ofte har svært krevende værforhold å operere ruteflyginger i. For hva gjelder flyrutene med statlig kjøp, har flyselskapet Widerøe, når man korrigerer for kanselleringer som skyldes vær og andre forhold utenfor flyselskapenes kontroll, rapportert om svært god regularitet siste driftsår (målt fra april 2009 – mars 2010). For alle ruteområdene har flyselskapet holdt seg innenfor de tillatte 1,5 prosent kanselleringer.

------------------

Fotnote 1) Nye kontrakter for ruter i Finnmark og Nord-Troms gjeldende fra 1.4.2010 er inngått med forbehold om at Stortinget vedtar tilleggsbevilgningen som er foreslått i Prop. 106 S (2009-2010).