Skriftlig spørsmål fra Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1248 (2009-2010)
Innlevert: 25.05.2010
Sendt: 25.05.2010
Besvart: 07.06.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP)

Spørsmål

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP): Geir Bårli har vært bilmekaniker i 36 år og har hatt eget bilverksted i 23 år, nå må han gi seg hvis han ikke tar fagbrev som bilmekaniker. Bårlis verksted er offentlig godkjent og godkjent for å ta inn lærlinger av fylkeskommunen. Vegdirektoratet er lite fleksible og vil ikke bidra til overgangsordninger for folk som kan dokumentere god realkompetanse. Bårli blir derfor utsatt for regelverksendringer med urimelig tilbakevirkning.
Vil statsråden rydde opp i saken slik at realkompetanse blir verdsatt?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Kravene til godkjenning og drift av kjøretøyverksteder er nærmere regulert i forskrift 13. mai 2009 nr. 589 om kjøretøyverksteder. Regelverket stiller ingen spesifikke krav til den som eier verkstedet. Ved godkjenning av kjøretøyverksted stilles det imidlertid krav om at verkstedet har teknisk leder som oppfyller nærmere angitte kompetansekrav, og nødvendig utstyr/lokaler egnet for reparasjonsformålet og kvalitetsstyringssystem.

Det har siden 2004 vært et vilkår for godkjenning av kjøretøyverksteder at verksted har teknisk leder som – foruten å ha relevant praksis – har ervervet fagbrev som mekaniker/reparatør. Praksis og fagbrev skal være tilpasset den verkstedkategori som det søkes godkjenning for. Kompetansekravet er begrunnet i at det er teknisk leder som representerer virksomheten utad. Kompetansekravet er også begrunnet med at vedkommende har et særlig ansvar med å veilede og kontrollere øvrige mekanikere, for på denne måten å sikre at reparasjonene er fagmessige. Kravet har således en trafikksikkerhetsmessig begrunnelse.

Ordningen ved revisjonen i 2004 var at verksteder som hadde teknisk leder uten fagbrev – noe som var tillatt etter regelverket som gjaldt frem til 2004 – fikk beholde sin godkjenning uten å oppfylle kompetansekravene i den nye forskriften, nærmere bestemt kravet om fagbrev i tillegg til relevant praksis.

Forskrift om kjøretøyverksteder ble revidert i 2009 med ikrafttreden 1. juli 2009. Det ble da besluttet at verksteder godkjent og i drift før 1. juli 2009, på samme måte som verksteder som søkte om godkjenning etter 1. juli 2009, måtte oppfylle kravene som oppstilles i ny forskrift. Det ble ikke åpnet for unntak for kompetansekravet.

Hensikten med å kreve at både verksteder godkjent før 1. juli 2009 og verksteder som søker om godkjenning etter dette tidspunktet oppfyller vilkåret om at teknisk leder har fagbrev, er å sikre dokumentasjon for at alle verksteder i drift har tekniske ledere som minst oppfyller nivået som fastsettes gjennom fagbrevet. Det er også viktig å ivareta hensynet til likebehandling og like konkurransevilkår. Etter gjeldende regelverk kan fagbrev erverves som privatist på grunnlag av praksis, enten etter realkompetansevurdering eller som praksiskandidat.

Departementet er kjent med at vilkåret om fagbrev for teknisk leder kan skape vansker for enkelte etablerte verksteder. Vegdirektoratet har derfor ved fastsettelsen av forskriften og ved praktiseringen av denne utvist en viss fleksibilitet. Det følger av selve forskriften at verksteder som var i drift før 1. juli 2009, har tiden frem til 1. juli 2011 med å tilpasse seg de skjerpete kravene. Direktoratet har videre i retningslinjer til regionene bedt om at det føres en liberal dispensasjonspraksis i de tilfeller verkstedene har eldre tekniske ledere med kort tid igjen i yrkeslivet, og der særlige grunner taler for at det gjøres unntak fra kravet om fagbrev. Det er også lagt opp til en lempelig praksis med hensyn til å akseptere annen opplæring enn det fagbrevet representerer som likeverdig med fagbrevet. For de som likevel må erverve fagbrevet, aksepteres det at fagprøven gjennomføres etter 1. juli 2011. Forutsetningen er at vedkommende er oppmeldt før denne datoen, og at det gis gode grunner for at prøven ikke kan avlegges innen nevnte dato. Retningslinjene er gitt i samråd med bransjeorganisasjonene.

I forhold til de hensyn som kompetansekravet skal ivareta, er jeg av den oppfatning at kravet om dokumentasjon av ervervet fagbrev for tekniske ledere ved verksteder i drift før 1. juli 2009, ikke kan karakteriseres som en regelverksendring med urimelig tilbakevirkning. Jeg mener videre at en overgangsperiode på to år bør gi tilstrekkelig tid for de fleste til å tilpasse seg dette kravet. Jeg finner også at Vegdirektoratet gjennom retningslinjer til regionene har lagt opp til en lempelig dispensasjonspraksis som gir mulighet til å få godkjent dokumentert opplæring/kurs som å være likeverdige med fagbrevet.

Jeg legger til grunn at Vegdirektoratet gjennom de omtalte overgangsordninger og lempelig dispensasjonspraksis vil søke å bidra til en god løsning i denne saken.