Skriftlig spørsmål fra Laila Reiertsen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1249 (2009-2010)
Innlevert: 25.05.2010
Sendt: 25.05.2010
Rette vedkommende: Samferdselsministeren
Besvart: 25.06.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Laila  Reiertsen (FrP)

Spørsmål

Laila Reiertsen (FrP): Vil statsråden se på saken og eventuelt gjøre noe slik at hverdagen kan bli bedre for alle involverte?

Begrunnelse

I Ba 25. mai kan en lese om en hjemmesykepleier som fikk parkeringsbot da hun var i akuttoppdrag til en bruker. Dette er ikke en ukjent problemstilling i Bergen by og kan hende at det også er et problem andre steder i landet. Det blir helt feil at i en travel hverdag der målet er å hjelpe brukere må man i enkelte tilfelle måtte "betale" for å utføre en tjeneste i en arbeidssituasjon. Derfor må det kunne være mulig å se på dette å kanskje frita enkelte kjøretøy som er i slike oppdrag for parkeringstid. Det kan jo løses med tydelige signal, skilt eller farge på bilene det er snakk om slik at parkeringsvaktene tar enkelt hensyn.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: I akuttsituasjoner hvor liv og helse står på spill vil parkering i strid med parkeringsreglene kunne være rettmessig ut fra nødrettsbetraktninger. Det utvises også skjønn både i håndhevingen på stedet og ved klagebehandlingen. Særlig ved klagebehandlingen vil det gjøres en vurdering av om det foreligger tilstrekkelig tungtveiende grunner til at gebyret kan frafalles av rimelighetsgrunner.

Jeg kan ikke uttale meg om den enkeltsaken det vises til i begrunnelsen for spørsmålet. Generelt bør imidlertid den som er uenig i et ilagt gebyr benytte muligheten til å klage slik at de kan få gitt en begrunnelse for sin parkering og få en ny vurdering av om det er sterke nok grunner for å frafalle gebyret av rimelighetshensyn.

La meg ellers opplyse at det er mange yrkesgrupper som mener de utfører oppgaver som medfører behov for unntak fra reglene for stans og parkering. Reglene skal ivareta hensyn til sikkerhet og fremkommelighet for alle trafikanter og det er derfor ikke mulig å gi alle grupper som ønsker det slikt unntak.

I alminnelighet bør det for disse og andre grupper lokalt legges til rette ved utforming og skilting av gatenettet og tilknyttede områder slik at det tillates stans og parkering for å dekke de lokale behov.

Jeg finner ikke med bakgrunn i denne saken, grunn til å arbeide for at flere grupper skal få adgang til å fravike stans- og parkeringsbestemmelsene.