Skriftlig spørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:1250 (2009-2010)
Innlevert: 25.05.2010
Sendt: 26.05.2010
Rette vedkommende: Miljø- og utviklingsministeren
Besvart: 04.06.2010 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): I folkehelserapporten 2010 kjem det fram at gamle vassrøyr som lek kan medføre meir mage- og tarmsjukdommer i Noreg dei neste åra. Tall viser også at utskiftningstakten er svært lav. Dette gjer at det naudsynt å ta grep frå sentralt hald for å få fortgang i nyinvesteringar på dette området. I tillegg til tydelige minstekrav og økonomiske incentiv bør det også vurderast ulike sanksjonar mot kommunar som ikkje prioriterer dette sterkt nok.
Vil statsråden snarast ta initiativ for å sikre forsvarleg vasskvalitet?

Begrunnelse

Tal tyder på at det er dei minste kommunane som har størst problem med gamle og helsefarlege vassrøyr. Fordi mange kommunar er svært små er det viktig at staten legg klare føringar for minstekrav og sikrar at dei ulike kommunane får naudsynte midlar til å finansiere slik utbygging, f.eks. rentefrie lån. I tillegg bør det også vurderast sanksjonar mot kommunar som ikkje oppfyller sine plikter på dette området, f.eks. ved å slå tydleg fast at forbrukarar som ikkje får kvalitativt godt vatn kan sleppe å betale vassavgift. Underteikna forventar at kommunalministeren snarast tar tak i dette og sikrar at folk flest også i framtida kan være trygg på at vatnet som kjem ut av springen heime kan drikkast utan at ein treng vere redd for å bli sjuk.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Det stemmer at det i Folkehelserapporten 2010 fremkommer at dårlig ledningsnett - med mulighet for forurensning av drikkevannet - kan komme til å medføre øket forekomst av mage- og tarmsjukdommer i Norge. Det er kommunene som har ansvar for vedlikeholdet av ledningsnettet. De har også virkemidler til å finansiere vedlikeholdet, blant annet via det kommunale avgiftssystemet.

Helse- og omsorgsdepartementet vil følge tett med på hva som skjer på dette feltet fremover og har bedt Mattilsynet ha sin oppmerksomhet rettet mot drikkevannsfeltet.

Det er vannverkenes ansvar at vannet oppfyller drikkevannsforskriftens krav. Helse- og omsorgsdepartementet har overordnet ansvar for regelverksutviklingen på drikke-vannsområdet. De fleste i Norge har tilgang på drikkevann av god kvalitet, men det gjenstår en del utfordringer med kvaliteten på drikkevannet - spesielt for de små vannverkene. I tillegg er det som kjent behov for økt utskiftningstakt for dårlige ledningsrør.

Norge er medlemsland av ”Protokollen om vann og helse for Europaregionen”. Medlemmer av protokollen er forpliktet til å sette nasjonale mål for forebygging, kontroll og reduksjon av vannrelatert sykdom i Europa. Utkast til nasjonale mål for Norge er under utarbeiding i disse dager.