Skriftlig spørsmål fra Sonja Irene Sjøli (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1251 (2009-2010)
Innlevert: 25.05.2010
Sendt: 26.05.2010
Besvart: 04.06.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Sonja Irene Sjøli (H)

Spørsmål

Sonja Irene Sjøli (H): Hva vil statsråden gjøre for å sikre bedre kontroll av kvalifikasjoner hos utenlandsk helsepersonell?

Begrunnelse

En gransking av praksis ved Statens Autorisasjonskontor for Helsepersonell (SAFH) viser svikt i rutinene for kontroll av de faglige kvalifikasjonene hos helsepersonell som søker om autorisasjon i Norge. Dette fører til at helsearbeidere utfører oppgaver som de ikke er kvalifisert for, noe som truer pasientenes helse og sikkerhet. Det av avgjørende at SAFH har gode rutiner for undersøkelse av kvalifikasjoner hos de som søker om autorisasjon, for å oppnå formålet med autorisasjonsordningen. Videre er det avgjørende at helseforetakene og andre offentlige helseinstitusjoner er sitt arbeidsgiveransvar bevisst, og sjekker kvalifikasjoner i forbindelse med ansettelser og forøvrig når det er behov for dette.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: La meg innledningsvis slå fast at jeg er svært opptatt av å opprettholde tilliten til helse-tjenesten, og at pasienter skal ha trygghet for at de får et forsvarlig helsetjenestetilbud. Helsepersonell med utenlandsk bakgrunn utgjør en viktig ressurs i den norske helsetjenesten, men vi må sikre oss at både autorisasjonsvurderinger og ansettelsesprosesser skjer på en profesjonell og for alle parter betryggende måte.

Det er svært viktig at vi kan stole på at de som utgir seg for helsepersonell har de nødvendige kvalifikasjoner når de får sin autorisasjon. Formålet med den offentlige godkjenningsordningen er å ivareta pasientenes sikkerhet og sikre befolkningens tillit til helsetjenesten.

Granskningen det vises til i spørsmålet er en rapport som er utarbeidet på initiativ fra Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAFH) som ledd i deres arbeid med risikovurderinger. Bakgrunnen for arbeidet er at det ble avslørt dokumentforfalskning i enkelte saker. Det er riktig at det i rapporten framkommer alvorlige påstander om svakheter ved håndtering av autorisasjonsgodkjenninger. Helsedirektoratet har ansvar for å følge opp saken, og dermed sikre at autorisasjon av helsepersonell foregår på en effektiv, forsvarlig og betryggende måte. Det foretas nå en bred evaluering av alle interne og eksterne forhold for å få full oversikt over hvordan SAFH har jobbet med godkjenning av utenlandsk helsepersonell, og for å sikre at det er gode systemer for håndtering av autorisasjonsområdet i SAFH.

Arbeidsgiver har ansvar for å sikre at helsepersonell som ansettes i stilling i helsetjenesten har den nødvendige kompetanse til å kunne praktisere forsvarlig. I dette ligger både å sikre at helsepersonellet har nødvendig faglig kompetanse, men også at helsepersonellet for øvrig har nødvendige kvalifikasjoner til å utøve yrket forsvarlig. Arbeidsgiver kan få opplysninger om eventuelle tilsynssaker hos Statens helsetilsyn.

For å bistå arbeidsgivere, har jeg bedt Helsedirektoratet om å lage en veileder som vil gjøre det enklere å kvalitetssikre ansettelser av helsepersonell med utenlandsk bakgrunn. Videre har jeg tatt initiativ overfor helseforetakene og minnet om viktigheten av gode rutiner og referansesjekk ved ansettelse av helsepersonell. KS har likeledes presisert ansvaret for kommunene som arbeidsgiver på sine nettsider.

God informasjonsutveksling mellom tilsynsmyndigheter på tvers av landegrensene er også svært viktig. Tilsynsmyndighetene i Skandinavia arbeider nå med et system for å kunne utveksle informasjon også om personer som er gitt advarsler eller lignende reaksjoner, selv om disse ikke har resultert i tap av autorisasjon.

Pasienter skal være trygg på at behandlingen de får i helsetjenesten gjennomføres av kvalifisert personell. Jeg tar sakene som er presentert i media om svikt i kontrollrutiner med hensyn til utenlandsk helsepersonell på største alvor, og vil følge opp tiltak som nå er satt i gang for å bedre systemene.