Skriftlig spørsmål fra Laila Gustavsen (A) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:1252 (2009-2010)
Innlevert: 25.05.2010
Sendt: 26.05.2010
Besvart: 02.06.2010 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Laila Gustavsen (A)

Spørsmål

Laila Gustavsen (A): Hva gjøres for å sikre at arbeidsinnvandrere får tilfredsstillende boforhold når de kommer for å jobbe i Norge?

Begrunnelse

I drammensområdet har vi alle et forhold til "Gulskogenbrannen", den tragiske brannen der 7 polske menn, som arbeidet i Norge, mistet livet. På den aktuelle adressen var det iflg. Brønnøysundregisteret (gjengitt i Drammens Tidende) registrert 20 enkeltmannsforetak, alle polske arbeidsinnvandrere.
Etter brannen på Gulskogen har myndighetenes tilsyn med utleiebygg blitt bedre. Samarbeidsprosjektet mellom Arbeidstilsynet, brannvesenet, kommunene og Eltilsynet er forbedret lokalt og prosjektet "Innkvarteringsprosjektet i Drammensdistriktet" er en suksess. I Drammens Tidende kunne vi den 21. mai i år lese at det i 2009 ble kontrollert 85 brannobjekter i ca 50 ulike tilsyn. Det alvorlige derimot, er at det ble avdekket feil på alle stedene, som hovedsakslig er utleiebygg. Fem av byggene ble umiddelbart stengt på grunn av fare for liv og helse.
Det er ingen tvil om at huseiere har ansvaret for boligen de leier ut. Dette ansvaret må de ta på alvor. Noen ganger kan huseier ha manglende kunnskaper om brannfarer, hvilke regler som gjelder og hvilket ansvar de selv har. Andre ganger kan dårlige boliger komme av ren kynisme og spekulasjon for å tjene mest mulig penger på kortest mulig til og med minst mulig vedlikehold av boligen. Arbeidsinnvandrere ender da i livsfarlige brannfeller i så dårlige boliger at folk flest ikke vil leie dem.
I Regjeringens handlingsplan mot sosial dumping fra 2006 er tiltaket "Bedre samordning av innsatsen fra statelige etater landet over" et av tiltakene. Vi kan lese i handlingsplanen:

"Dagens samarbeid og fellesprosjekter mellom Arbeidstilsynet, Petroleumstilsynet, skattemyndighetene, politiet og andre berørte etater videreføres og styrkes. Det skal settes økt fokus på å sikre at samarbeidet fungerer godt lokalt."

Jeg mener erfaringene fra Drammensprosjektet er viktig å synliggjøre til andre regioner i Norge og at en bør ha enda tettere systematisk kontroll ovenfor utleiere og arbeidsgivere landet over for å forhindre nye tragiske branner der liv går tapt.

Hanne Inger Bjurstrøm (A)

Svar

Hanne Inger Bjurstrøm: Ettersom spørsmålet også hører inn under Justisministerens ansvarsområde vil jeg aller først presisere at dette svaret er utarbeidet i samarbeid med Justisdepartementet.

Regjeringens grunnleggende målsetting i brannvernarbeidet er en nullvisjon, at ingen skal omkomme i brann. Dette fremgår av St.meld. nr. 35 (2008-2009) Brannsikkerhet, jf. Innst. 153 S (2009-2010). Meldingen skisserer en rekke tiltak som også vil ha innvirkning på brannsikkerheten til arbeidsinnvandrere.

Som representanten påpeker, viste brannen i Drammen at det er knyttet en del utfordringer til brannsikkerheten til utenlandske gjestearbeidere. Disse problemstillingene vil blant annet inngå som en viktig del av det planlagte arbeidet med å utarbeide en nasjonal strategi for informasjon og holdningsskapende arbeid på brannområdet. Arbeidet med strategien vil starte opp høsten 2010.

Mange arbeidsinnvandrere bor i eldre leilighetsbygg. En rekke av disse bygningene har potensial til at en brann kan kreve mange menneskeliv. Dette så vi i brannene i Oslo og Drammen i 2008, hvor til sammen 13 mennesker omkom. Regjeringen er opptatt av å bedre brannsikkerheten i denne type bygninger. I mai i år ble det derfor foretatt en presisering i brannregelverket, slik at eldre leilighetsbygg nå er å betrakte som såkalte særskilte brannobjekter. Dette innebærer at de kommunale brannvesenene nå har en plikt til å registrere eldre leilighetsbygg som særskilt brannobjekt – og dermed også en plikt til å føre tilsyn med brannsikkerheten i slike bygninger. Presiseringen av regelverket gir brannvesenene mulighet til å benytte nødvendige sanksjonsmidler, som pålegg om utbedring av mangler, bruksnekt og tvangsmulkt.

Justisdepartementet har også bedt DSB nedsette en arbeidsgruppe som skal gjennomgå boligeieres forståelse og ivaretakelse av ansvaret for brannsikkerhet i egen bolig samt vurdere om dagens brannvernkrav knyttet til boliger og de ordningene vi har for informasjon, tilsyn og kontroll er hensiktsmessige. Arbeidsgruppens rapport er forventet å foreligge innen utgangen av 2010.

Det følger av arbeidsmiljøloven at innkvartering som arbeidsgiver stiller til rådighet for arbeidstaker skal være forsvarlig utført, innredet og vedlikeholdt og i samsvar med vanlig god standard. Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet er tilsynsmyndigheter når det gjelder dette.

Som en oppfølging av Regjeringens handlingsplaner mot sosial dumping, har tilsynsetatene økt oppmerksomhet rettet mot arbeidsinnvandrere. Dette medfører at det drives utstrakt tilsyn med arbeidsplasser hvor det er et stort innslag av utenlandske arbeidstakere. Dette gjelder også innkvartering som stilles til rådighet av arbeidsgiver.

I oppfølgingen av handlingsplanene samarbeider Arbeidstilsynet med partene i arbeidslivet og med bransjeorganisasjonene, i tillegg til andre myndigheter som skatteetaten, politiet og Utlendingsdirektoratet (UDI).

Der Arbeidstilsynet får mistanke om at brannsikkerhet ikke er ivaretatt på en tilfredsstillende måte varsles brannvesenet rutinemessig. I flere regioner har det skjedd en styrking av samarbeidet mellom Arbeidstilsynet, brannetaten og den kommunale plan- og bygningsetaten. Dette gjelder blant annet i Oslo og i Drammensregionen.

Sosial dumping vil fortsatt være et satsingsområde for denne regjeringen. Samarbeidet mellom ulike myndigheter både når det gjelder brannvern og på andre områder skal fortsette og videreutvikles.