Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:1256 (2009-2010)
Innlevert: 25.05.2010
Sendt: 26.05.2010
Besvart: 01.06.2010 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Norge har over en rekke år bygd opp en betydelig oljevernberedskap langs kysten i form av både mannskap og utstyr. Dette gjelder både i offentlig regi gjennom Kystverket samt flere private aktører.
I forbindelse med den oljekatastrofen som nå utspiller seg i Mexicogulfen ønsker jeg å spørre statsråden om, og i hvilket omfang, har Norge tilbudt bistand i denne situasjonen, dette være seg i form av mannskap og utstyr enten i offentlig regi eller i samarbeid med private?

Begrunnelse

Oljeutslippet i Mexicogulfen har nå foregått i ca 1 måneds tid, og katastrofen vi nå ser utspinner seg langs den amerikanske kysten har et enormt omfang. Norge som oljenasjon har over en årrekke bygget opp en betydelig oljevernberedskap, både i form av lenser, båter og godt utdannet personale som kan settes inn i slike katastrofer. Dette er utstyr som befinner seg både i offentlig (Kystverket)og privat eie. Dette er selvfølgelig utstyr som også kan fraktes til Mexicogulfen for å bistå i den pågående katastrofen dersom dette skulle være ønskelig. det er derfor grunn til å stille spørsmål om hvorvidt norske myndigheter har tilbudt denne formen for bistand, og eventuelt i hvilket omfang det da er snakk om. Videre er det også grunn til å stille seg spørsmål om hvorvidt norske myndigheter har vært i kontakt med private aktører for å sjekke ut om også de kan være med å bidra.

Lisbeth Berg-Hansen (A)

Svar

Lisbeth Berg-Hansen: Norge har, etter forespørsel fra amerikanske myndigheter, oversendt en oversikt over aktuelt materiell og ekspertise Norge kan bidra med under oljevernaksjonen i Mexico-gulfen. Kystverket har tilbudt amerikanske myndigheter fem systemer med kraftige havgående lenser og fire systemer med mellomtunge lenser fra produsenten Norlense. Det er lagt opp til at personell fra leverandør vil følge med dersom utstyret oversendes. Jeg vil understreke at det i denne omgang kun er bedt om en oversikt over aktuelle lenser og dispergeringsmiddel, og ikke oversendelse av utstyr. Kystverket vil følge opp en eventuell konkret forespørsel om ressurser basert på oversikten den amerikanske kystvakten har mottatt.

I forbindelse med tilbudet om støtte har jeg forsikret meg om at hensynet til vår nasjonale oljevernberedskap er ivaretatt.

Kystverket har også, etter samråd med departementet, svart positivt på en forespørsel fra leverandøren All Maritim om utsatt levering av utstyr som er bestilt av Kystverket, slik at dette kan tilbys British Petroleum, som er ansvarlig for ulykken. For Kystverket betyr dette at leveransen av tre såkalte Harbour bustere og to Current bustere (lensesystemer) utsettes til oktober.

Jeg er videre kjent med at Norsk Oljevernforening for Operatørselskap (NOFO) har tilbydd British Petroleum 150 m3 med dispergeringsmiddel.

Norge har også mottatt en henvendelse fra EUs Monitoring and Information Senter (MIC) om å kartlegge aktuelle ressurser som kan frigis ved en eventuell forespørsel fra USA. Kystverket har koordinert dette arbeidet i Norge og tilbakemelding er gitt til EU MIC. Det har foreløpig ikke vært aktuelt å bistå med norske ressurser via denne kanalen.