Skriftlig spørsmål fra Borghild Tenden (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1257 (2009-2010)
Innlevert: 25.05.2010
Sendt: 26.05.2010
Besvart: 08.06.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Hva vil det koste å få oppgradert E39 på strekningene Stavanger-Bergen-Ålesund-Trondheim til gul midtstripe?

Begrunnelse

I Nasjonal transportplan har regjeringen som langsiktig mål å få gul midtstripe på hele E39. Det bes om de totale kostnadene, spesifisert på de kostnadene som er en del av Nasjonal transportplan og de som ikke er en del av planen.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Statens vegvesen har grovt vurdert kostnadene for tiltak på de strekningene av E39 mellom Stavanger og Trondheim som ikke har gul midtlinje til om lag 5,6 mrd. kr. Av disse ligger om lag 4,8 mrd. kr inne i Nasjonal transportplan 2010-2019.

For flere av strekningene som ikke har gul midtlinje vil det være aktuelt å utbedre eksisterende veg framfor å bygge helt ny veg. En slik utbedringsstrategi innebærer flere ulike typer tiltak som for eksempel breddeutvidelse, kurveutbedringer, forsterkinger og avkjørselssaneringer. Det er derfor vanskelig å trekke ut kostnaden for breddeutvidelser isolert sett. Angitte kostnader er derfor de totale prosjektkostnadene for aktuelle strekninger og ikke et isolert kostnadstall for å få gul midtlinje på hele E39. Jeg vil understreke at for flere av prosjektene på strekningen er kostnadene usikre fordi planleggingen ikke har kommet så langt.

I tabellen nedenfor vises de strekninger hvor det i dag helt eller delvis mangler gul midtlinje på E39 fra Stavanger til Trondheim. I tabellen er det også gitt en grov vurdering av prosjektkostnadene samt informasjon om midler satt av i Nasjonal transportplan 2010-2019.

Mill 2010-kr

Strekning

Fylke Kostnad* Satt av i NTP 2010-2019 Etter 2019

E39 Jektevik - Sandvikvåg Hordaland 160 160

E39 Vikanes - Romarheim bru Hordaland 700 700

E39 Lavik - Torvund S&F 80 80

E39 Torvund - Teigen S&F 340 340

E39 Vadheim - Sande - Førde S&F 500 500

E39 Førde S S&F 40 40

E39 Førde - Skei - Hornindal S&F 1500 1500

E39 Hjartåberga M&R 460 460

E39 Parsell nord for Ørsta M&R 200 200

E39 Lønset - Hjelset M&R 250 250

E39 Øygarden - Kanestraum M&R 200 200

E39 Leirvika - Renndalen M&R 100 100

E39 Renndalen - Staurset M&R/S-Tr. 230 230

E39 Staurset - Vinjeøra S-Trønd. 100 100

E39 Betna - Klettelva - Hestneset S-Trønd. 400 400

E39 Høgkjølen - Harangen S-Trønd. 370 370

Sum 5630 4860 770

* I kostnadstallet inngår alle typer tiltak på strekningen.