Skriftlig spørsmål fra Anders Anundsen (FrP) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1259 (2009-2010)
Innlevert: 26.05.2010
Sendt: 26.05.2010
Besvart: 01.06.2010 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Anders Anundsen (FrP)

Spørsmål

Anders Anundsen (FrP): Hvordan vil statsråden bidra til at elever med ME kan oppnå generell studiekompetanse uten avleggelse av norskeksamen eventuelt med tilstrekkelig tilpasset norskeksamen over flere dager eller med skrivehjelp?

Begrunnelse

Elever med kronisk utmattelsessyndrom (ME) har rett til tilpasset opplæring. I Vestfold mottar flere elever med ME tilpasset hjemmeundervisning og de har hatt undervisningsopplegg som skal ende med generell studiekompetanse. Eksamen har vært tilpasset elevenes sykdom og har kunnet bli gjennomført som hjemmeeksamen med skrivehjelp.
I forbindelse med avleggelse av eksamen i norsk er jeg gjort kjent med ett konkret eksempel hvor eleven har en god standpunktkarakter i norsk, men hjemmeeksamen med skrivehjelp i faget norsk er ikke blitt godkjent eksamensform. Dette fikk eleven opplyst tre dager før eksamen skulle avlegges.
Dersom kravet til gjennomføring av eksamen blir opprettholdt, mister eleven muligheten til å oppnå generell studiekompetanse. Årelange studier blir i tilfellet bortkastet for eleven som allerede har fått tilgang til høyskoleplass forutsatt at vedkommende oppnår generell studiekompetanse.
Det er flere elever i videregående skole som nå står ovenfor denne utfordringen og det er nødvendig å finne raske løsninger for de elevene som vil fortsette sitt utdanningsløp.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Retten til videregående opplæring innebærer at også funksjonshemmede og syke skal kunne velge det utdanningsprogrammet som passer deres interesser og evner, herunder at elevene skal få tilstrekkelig tilpassninger i opplæringen og eksamenssituasjonene slik at det blir mulig å oppnå den ønskede sluttkompetansen. For å få generell studiekompetanse må det avlegges eksamen i norsk.

Når det gjelder gjennomføring av eksamen, fremgår det av § 3-32 i forskrift til opplæringsloven at elever med behov for særskilt tilrettelegging skal få forholdene lagt til rette slik at de kan få vist sin kompetanse i fag, knyttet til kompetansemålene slik disse fremgår av Læreplanverket for Kunnskapsløftet. Det blir vist til at elever har et rettskrav både på opplæring og vurdering, herunder gjennomføring av prøver og eksamener.

Utgangspunktet er at tilrettelegging skal være basert på elevens behov så langt som mulig. Eventuell tilpasning skal imidlertid ikke gå lengre enn det som er nødvendig for å skape en likeverdig prøve- og eksamenssituasjon. Det vil blant annet si at eleven ikke skal få en tilpasning som gir eleven fordeler fremfor andre. Det må heller ikke gis så vidtrekkende tilpasninger at eleven ikke blir prøvd i kompetansemålene i læreplanverket, eksempelvis at eleven ikke blir prøvd i skriftlige eller muntlige ferdigheter der prøving av slike ferdigheter er fastsatt i eksamensformen for faget. I faget norsk prøves ulike deler av skrivekompetansen til eksamen, så spørsmålet om f.eks. bruk av sekretærhjelp må vurderes i forhold til hvilken kompetanse som skal prøves.

Tiltakene for å tilrettelegge en prøve- eller eksamenssituasjon kan likevel være mange, og må gjøres lokalt etter en konkret vurdering. I visse situasjoner kan det for eksempel være aktuelt å gjennomføre prøver og/eller eksamener med hjelp av tolk i tegnspråk, sekretær/skrivehjelp eller bruk av særskilt digitalt tale/skriveverktøy. Andre eksempler på tiltak er opplesing av oppgaveteksten og ekstra tid.

I tillegg kan en aktuell tilpasning av eksamen være at eksamen gjennomføres i et annet lokale enn eksamenslokalet. Også denne avgjørelsen må tas ut fra elevens særlige behov, der det blir tatt hensyn til hvorvidt en slik tilpasning innebærer en fordel sammenlignet med de andre elevenes eksamensgjennomføring.

Det er rektor som treffer avgjørelsen om tilpasning på den enkelte skole ut fra rammene i regelverket, sin kjennskap til eleven og ut fra sin faglige vurdering. Det fremgår videre av nevnte forskriftsbestemmelse at avgjørelsen om tilpasning av eksamen er et enkeltvedtak, noe som krever skriftlighet og begrunnelse. Dette enkeltvedtaket kan påklages til Fylkesmannen som skal gjøre en selvstendig vurdering av saken. Dersom skoleeier er usikker på gjeldende regelverk, så kan Fylkesmannen bes om å gi veiledning. Det finnes også fremstillinger av regelverkets anvendelse innenfor særlige områder, for eksempel rundskriv Udir-5-2009 om særskilt tilrettelegging av sentralt gitt skriftlig eksamen i matematikk, kjemi, fysikk og biologi.