Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:1260 (2009-2010)
Innlevert: 26.05.2010
Sendt: 26.05.2010
Besvart: 02.06.2010 av forsvarsminister Grete Faremo

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): Det har den siste tiden vært flere mediaoppslag om sikkerheten til våre styrker som deltar i utenlandsoperasjoner. Det har vært vist til gamle uegnede lastebiler, mangel på sikkerhetsutstyr og svakheter i kjøretøyparken.
Mitt spørsmål til statsråden blir derfor om hun mener at de kjøretøy norske styrker i utlandet bruker, er optimale mht. operativitet og sikkerheten til den enkelte?

Begrunnelse

Jeg forutsetter at regjeringen har nasjonens - og mannskapenes omdømme og sikkerhet i tankene når utvelgelse av sikkerhetsutstyr og kjøretøy skal velges når vi er med i operasjoner ute. Alt annet vil være å påføre mannskapene en unødvendig risiko som kan ramme dem og ikke minst, rekrutteringen fremover. Jeg ser derfor fram til stastrådens svar på mitt spørsmål.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Jeg viser til brev fra Stortingets president av 26. mai 2010, med spørsmål fra stortingsrepresentant Jan Arild Ellingsen om hvorvidt de kjøretøy norske styrker bruker er optimale med hensyn til operativitet og sikkerheten til den enkelte.

Regjeringen er klar på at våre styrker i Afghanistan skal ha godt materiell og være godt trent for å løse sin oppdrag, samtidig som sikkerheten ivaretas på en god måte. I gjennomføringen av oppdraget er derfor beskyttelse av personellet høyt prioritert. Regjeringen baserer behovet for budsjettmidler til trening, øving og utstyr på blant annet forsvarssjefens vurdering av sikkerhetssituasjonen og hans anbefaling av nødvendige ressurser for å kunne ivareta oppdraget så vel som personellets sikkerhet.

Kjøretøy som sendes til Afghanistan er alltid i god stand. Rent funksjonelt er kjøretøyet godt egnet til de oppdrag det er satt til å løse, og egnetheten av kjøretøyet, samt personellets sikkerhet, blir hele tiden vurdert i forhold til trusselbildet, oppdragets art og kjøretøyets egenskaper. Slitasjen på kjøretøy i Afghanistan er imidlertid stor grunnet operasjonsmønster, veistandard og klima, og vedlikeholdet er derfor krevende. Jeg synes vårt personell gjør en meget god innsats for å holde flest mulig av kjøretøyene operative til enhver tid.

Det er ikke kjent at lastevogner har en hyppigere havariprosent enn andre typer kjøretøy som benyttes av norske styrker i Afghanistan, og det er ikke rapportert om havari av denne type kjøretøy i løpet av de siste månedene. Dog er det ikke uvanlig at kjøretøy kommer tilbake fra oppdrag med feil som medfører behov for betydelig vedlikehold. Dette gir utfordringer hva gjelder operativiteten på spesielt en type lastevogn, Scania P113 Krokløft. Dette er et kjøretøy som ble anskaffet for andre forhold enn det de utsettes for i Afghanistan, og dette medfører at kjøretøyet har relativt stor ”nedetid” hvor det ikke er tilgjengelig for oppdrag.

Forsvarsdepartementet har under planlegging et prosjekt som skal anskaffe nye lastevogner for bruk i utenlandsoperasjoner. Disse vognene vil bl.a. gi økt beskyttelse for personellet.

Et annet viktig aspekt ved sikkerheten for våre soldater er bruken av pansrede og upansrede kjøretøy. I denne forbindelse viser jeg til svar på spørsmål nr. 71 fra Fremskrittspartiets fraksjon i forbindelse med RNB 2010, der jeg går nærmere inn på status for anskaffelse av nye pansrede kjøretøy, samt beskyttelsestiltak på disse. Bruk av pansrede og upansrede kjøretøyer må sees i sammenheng med de oppdrag våre avdelinger skal gjennomføre. De lokale militære sjefene planlegger sine aktiviteter og oppdrag etter de til enhver tid gjeldende situasjoner. Det vil alltid være en utfordring å finne den rette balansen mellom egenbeskyttelse under krevende sikkerhetssituasjoner og ønsket om nærhet til den afghanske befolkningen lokalt.