Skriftlig spørsmål fra Laila Reiertsen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1261 (2009-2010)
Innlevert: 26.05.2010
Sendt: 26.05.2010
Besvart: 04.06.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Laila  Reiertsen (FrP)

Spørsmål

Laila Reiertsen (FrP): Hva vil ministeren gjøre i forhold til å få flere spesialister på området slik at også pet-scanneren på Vestlandet kan være i aktivitet hele uken og at flere blir diagnostisert tidlig og dermed også redde flere liv hos de som får kreft?

Begrunnelse

Pet/CT-skannere redder liv og gjør kreftbehandlingen så riktig som mulig. Det at vi i Norge har tre slike scannere er bra. Det som ikke er bra er at den ene som befinner seg på Haukeland sykehus ikke blir brukt fullt ut. Noe som kan medføre at pasienter dør fordi kreft ikke blir oppdaget tidlig nok og behandlet. På Haukeland sykehus er det spesialister som mangler som gjør at man kun bruker scanneren to dager i uken. På Østlandet har man tydeligvis ikke dette problemet med at spesialister mangler og pasienter får diagnostisering tidlig. Altså blir det en forskjellsbehandling av pasienter på Vestlandet og Østlandet. Dette må en kunne gjøre noe ved.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Det er en målsetting at alle skal ha tilgang på en kvalitativt god diagnostikk og behandling. For å få til dette, må vi sikre at diagnostikk og behandling har dokumentert effekt. Samtidig må vi vurdere dette opp mot hensynet til en likeverdig tilgang til ny behandling, forventet nytte og kostnader sammenlignet med eksisterende diagnostikk, behandling, risiko og bivirkninger for pasienten. Når det gjelder bruken av PET-skanning som undersøkelsesmetode, bør denne skje styrt og planlagt, fordi unødig bruk av metoden kan skje på bekostning av billigere og like gode metoder som er tilgjengelige i sykehusene. I tillegg er det slik at dokumentasjon for at PET-diagnostikk er bedre enn andre etablerte metoder, eller fører til konsekvenser for valg av behandling, foreløpig bare gjelder for noen kreftformer. De tre PET-skannerne som i dag finnes i Norge kan ta i mot pasienter fra hele landet.

Jeg har på bakgrunn av dette spørsmålet bedt Helse Vest RHF om å redegjøre for kapasiteten ved PET-skanneren i Helse Bergen HF. Jeg siterer følgende svar derfra:

”Senter for nukleærmedisin/PET i Helse Bergen flyttet inn i nye lokaler i oktober 2008. I løpet av 2009 er mye nytt ustyr tatt i bruk og gjenstående bygningsarbeid er i hovedsak gjennomført. Disse vil bli fullført i 2010. Senteret har derfor vært, og er fortsatt, i en oppbyggingsfase. Denne fasen har tatt lenger tid en planlagt blant annet på grunn av bygningsmessige utfordringer. Senteret er derfor ennå ikke i en stabil og fullt utviklet driftsfase.

For å utnytte kapasiteten fullt ut må man blant annet kunne produsere legemiddelet F-18-FDG som benyttes ved undersøkelsene. Dette legemiddelet har ekstremt kort holdbarhet og foreløpig blir disse kjøpt og flydd inn fra kommersiell aktør i Oslo. Driften vil bli mer effektivt når dette kan produseres lokalt. Helse Bergen må ha godkjennelse av Statens legemiddelverk (SLV) for å kunne gjøre dette, og det er en omfattende prosess å få alle elementer på plass som det har vært jobbet med over flere år. En regner med at egenproduksjon kan starte i november 2010.

Den største utfordringen for å kunne utnytte kapasiteten fullt ut er mangel på spesialister på dette området. Helse Bergen har lykkes med å rekruttere høyt kompetente fagpersoner innen en rekke fagområder knyttet til virksomheten, men ettersom det er få legespesialister innen dette feltet i Norge har Helse Bergen også en utdanningsstilling for å forbedre rekrutteringssituasjonen. Helse Vest vil i samarbeid Helse Bergen videre legge til rette for en mest mulig utnyttelse av PET- senteret og prioriterer utdanningsstillinger innen dette fagområdet.”

Departementet tildeler hvert år et bestemt antall nye legestillinger og spesialistutdanningsstillinger til de regionale helseforetakene. De regionale helseforetakene skal deretter vurdere fordelingen av disse stillingene innenfor sin region med hensyn til hvilke spesialister de vil tilsette. Det skal tas hensyn til nødvendig behandlingskapasitet, rekruttering til utsatte spesialiteter og en optimalisering av spesialistutdanningskapasiteten. Gjennom fordeling av legestillinger og tilrettelegging av effektive utdanningsløp, har de regionale helseforetakene ansvar for at det utdannes et tilstrekkelig antall legespesialister innenfor de ulike spesialitetene i hver region. I oppdragsdokumentet for 2010 har jeg gitt de regionale helseforetakene i oppdrag å iverksette tiltak for å bidra til økt utdanning i rekrutteringsutsatte legespesialiteter på områder med diskrepans mellom forventet behov og tilgang på spesialister. Et eksempel på dette er behovet for onkologer. Jeg har videre sagt at det vil være hensiktsmessig at de regionale helseforetakene samarbeider om denne oppgaven.

Jeg har i oppdragsdokumentet for 2010 videre bedt de regionale helseforetakene, innenfor sine økonomiske rammer, sørge for at virksomheten i helseforetakene innrettes slik at ventetidene til utredning/diagnostikk og behandling reduseres.

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering gir råd i saker om ny teknologi og nye metoder. I tillegg vektlegges andre lands erfaringer i vurdering av innføring av nye metoder. Kunnskapssenteret kom i 2009 med en rapport om behovet for PET i 2020. Rapporten ble behandlet i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten i desember 2009. Rådet anbefaler at man i Norge tar sikte på en oppbygging av PET slik at man har de syklotroner med det antall scannere som betraktes nødvendig lokalt/ regionalt. I sitt vedtak uttaler Rådet videre at de forventer at de regionale helseforetakene i samarbeid med universitetene styrer den fremtidige utviklingen av syklotroner og PET-scannere i tråd med vedtaket, og at de regionale helseforetakene bidrar til at nytten ved bruken av denne teknologien kan evalueres på en god måte. Jeg er kjent med at Kunnskapssenteret vil gjennomføre beregninger for PET-behovet i 2020 for alle de fire helseregionene.

Jeg forutsetter at Helse Vest RHF videreutvikler sitt spesialisthelsetjenestetilbud, herunder sikrer tilgang på en kvalitativt god diagnostikk og behandling, i tråd med de styringssignaler som er gitt.