Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:1262 (2009-2010)
Innlevert: 26.05.2010
Sendt: 27.05.2010
Besvart: 02.06.2010 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Kan utenriksministeren bekrefte at det er regjeringens mål at det innad i, og fra, NATO-land, skal kreves sluttbrukererklæringer for alle overførsler av militært materiell, og på hvilken måte arbeider utenriksministeren for at sluttbrukererklæring fra alle land skal bli normen i NATO?

Begrunnelse

I regjeringens politiske plattform 2009-2013 - Soria Moria 2 - fremgår det at regjeringen vil opprettholde og videreutvikle et strengt regelverk for norsk våpeneksport. Blant annet slås det fast at "regjeringen har som mål å innføre sluttbrukererklæring fra alle land, og arbeide for at dette blir norm i NATO."
I et leserinnlegg i Ny Tid 14. mai d.å. skriver utenriksministeren og miljø- og utviklingsministeren at Norge ved salg av våpen til land "utover våre nærmeste allierte" krever sluttbrukererklæring, og at regjeringen jobber for at dette skal bli normen for alle NATO-land.
Det er således uklart om hvorvidt dette innebærer at det er regjeringens mål at det skal kreves sluttbrukererklæringer for alle overførsler av militært materiell - også mellom NATO-land og nære allierte.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Slik det fremgår av Soria Moria II, vil Regjeringen

”...opprettholde og videreutvikle et strengt regelverk for norsk våpeneksport. Regjeringen har som mål å innføre sluttbrukererklæring fra alle land, og arbeide for at dette blir norm i NATO”.

Regjeringen er opptatt av at Norge skal ha en streng eksportkontroll med utførselen av forsvarsmateriell, og jeg kan forsikre om at all eksport av forsvarsmateriell fra Norge er gjenstand for en omfattende sluttbrukerkontroll. Dette betyr bl.a. at det alltid kreves sluttbrukerdokumentasjon før eksport kan skje.

Ved eksport til medlemsland i NATO, nordiske land eller til nærstående land som er godkjent som mottakere av forsvarsmateriell fra Norge, kreves dokumentasjon som godtgjør sluttbrukeren før lisens kan innvilges. Omfanget av dokumentasjonen som skal til for å godtgjøre sluttbrukeren, vil avhenge av den enkelte sak, f.eks. i hvilken grad det foreligger et etablert samarbeidsforhold, avtaler, kontrakter, o.l.

I slike tilfeller legges det til grunn at mottakerne ikke videreselger materiell kjøpt fra Norge uten forhåndskonsultasjoner. Dersom det ikke foreligger slikt etablert samarbeid og begrunnet tillitsforhold, kreves mer omfattende dokumentasjon og forsikringer fra sluttbrukeren før tillatelse til eksport kan innvilges.

Ved eksport av forsvarsmateriell til land utenfor NATO og den nærstående landgruppen, kreves det dokumentasjon som bekrefter sluttbrukeren, opplyser hvor materiellet skal installeres og brukes, samt forsikrer at materiellet ikke skal videreselges uten norske myndigheters samtykke.

Regjeringen vil videreføre denne politikken.

I lys av målet i Soria Moria II, vil vi arbeide innenfor rammen av NATO og sammen med allierte og nærstående land, for å få plass en felles norm når det gjelder sluttbrukersertifikater. Regjeringen arbeider nå med å kartlegge hvordan andre NATO-land praktiserer kravene til sluttbrukererklæring når det gjelder sine nasjonale beslutninger om eksport av forsvarsmateriell. På grunnlag av denne informasjonsinnhentingen vil vi vurdere konkrete skritt innenfor NATO med sikte på å utvikle en felles norm når det gjelder kravene til sluttbrukerdokumentasjon.

Regjeringens målsetting tar utgangspunkt i at land som eksporterer forsvarsmateriell har et stort ansvar for å forsikre seg om at disse ikke havner ”i gale hender”. Dette kan først og fremst sikres gjennom en streng eksportkontroll, både når det gjelder vurderinger av hvilke land som kan godkjennes som mottakere av forsvarsmateriell, og gjennom sluttbrukerforsikringer. Regjeringen legger derfor vekt på at et normarbeid ikke må lede til at eksisterende retningslinjer for eksportkontroll svekkes.