Skriftlig spørsmål fra Rigmor Andersen Eide (KrF) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:1264 (2009-2010)
Innlevert: 26.05.2010
Sendt: 27.05.2010
Besvart: 03.06.2010 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Rigmor Andersen Eide (KrF)

Spørsmål

Rigmor Andersen Eide (KrF): Det er 10 år siden den norske kornpolitikken ble liberalisert og kornlagrene avskaffet. Manglende beredskapslagring av korn gjør oss sårbare hvis for eksempel et stort vulkanutbrudd på Island skulle legge kornåkrene svarte. Også naturlig variasjon i kornhøsten truer matvaresikkerheten. Etter den dårlige kornhøsten i 2009 anslo Felleskjøpet at vi hadde behov for å importere drøyt 234 000 tonn matkorn og 315 000 tonn korn til kraftfôr.
Vil statsråden gjeninnføre beredskapslagring av korn?

Lars Peder Brekk (Sp)

Svar

Lars Peder Brekk: Det er Nærings- og handelsdepartementet som har koordineringsansvaret for matvareberedskap i Norge. Landbruks- og matdepartementet (LMD) og Fiskeri- og kystdepartementet har fagansvar for deler av verdikjeden.

LMD hadde fram til 2003 beredskapslager av korn og mel forskjellige steder i Norge. Under Bondevik II regjeringen ble det i St.prp. nr. 1 (2002-2003) for LMD varslet en utfasing av eksisterende ordning for lager av korn og mel. Fra 2004 har en hatt en sterkt redusert ordning med lagring av mel til bakeribransjen nord for Ofoten, tilsvarende 20 dagers salg til bakeriene i området. Forsyningsberedskapen her de senere årene vært basert på at både nasjonal produksjon og import langt på vei kan opprettholdes også i kriser.

Sikkerhet for mat er et grunnleggende behov som jeg som landbruks- og matminister legger stor vekt på. Høsten 2007 og våren 2008 fikk vi se en kraftig stigning i prisen på bl.a. korn på verdensmarkedet. Flere land innførte eksportrestriksjoner på korn. Dette minnet oss igjen på hvor sårbar matsikkerheten kan være. Klimaendringer og sterk befolkningsvekst forsterker matsikkerhetsutfordringene.

Det illustrerer også hvor viktig det er at Norge satser aktivt på landbruket, har et restriktivt jordvern og vedlikeholder produksjonsressursene. Dette legger Regjeringen til rette for.

Det er viktig å debattere spørsmål knyttet til beredskapslagring av korn. Jeg vil legge til rette for en debatt om dette i Melding til Stortinget om landbruks- og matpolitikken som LMD arbeider med og som planlegges framlagt våren 2011.