Skriftlig spørsmål fra Torgeir Trældal (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:1265 (2009-2010)
Innlevert: 26.05.2010
Sendt: 27.05.2010
Rette vedkommende: Miljø- og utviklingsministeren
Besvart: 03.06.2010 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Torgeir Trældal (FrP)

Spørsmål

Torgeir Trældal (FrP): Vil statsråden sette ned en uavhengig gransking for å undersøke, og rydde opp for å finne ut hvor stor tapet av tamrein som blir drept av fredet rovvilt egentlig er?

Begrunnelse

Den nåværende erstatningsordningen baseres i stor grad på krav om dokumentasjon av tap. På landsbasis blir det innvilget erstatning for ca 25 % av det som søkes erstattet som drept av fredet rovvilt. Av antallet som blir erstattet er igjen ca 6 % dokumentert. Anslagsvis 80 000 dyr har gått tapt av ulike årsaker det siste reindriftsåret. Av disse har reineierne søkt om erstatning for ca 65 000 dyr. Siste reindriftsår har reineierne klart å dokumentere 50 % mere tap enn året før.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Jeg viser til spørsmål nr. 1265 fra representanten Torgeir Trældal. Spørsmålet er rettet til landbruks- og matministeren, men oversendt Miljøverndepartementet ettersom rovviltforvaltning tilhører miljø- og utviklingsministerens ansvarsområde.

Jeg er opptatt av at vi skal legge best mulig kunnskap til grunn for miljøvernmyndighetenes avgjørelser, og vil vise til at det er gjort en rekke tapsundersøkelser på tamrein for å øke kunnskapsgrunnlaget om andelen skader forvoldt av rovvilt. Det pågår nå blant annet forskning på gaupe og jerv i Nord-Norge hvor det gjøres studier av skadeomfanget på tamrein grunnet disse rovviltartene. Videre har det skandinaviske bjørneprosjektet denne våren iverksatt undersøkelser i svenske studieområder for å se nærmere på bjørnens uttak av tamrein. Kunnskapen som fremkommer fra ulike tapsundersøkelser er en viktig del av miljøforvaltningens grunnlag blant annet i behandlingen av søknader om erstatning for tamrein tatt av rovvilt.

Gjeldende erstatningsordning for tamrein er basert på skadedokumentasjon. I tillegg til utbetaling av erstatning for dokumenterte rovviltskader gis det erstatning for sannsynliggjorte tap etter nærmere skjønnsvurderinger av hver enkelt søknad. Jeg er kjent med at gjeldende erstatningsordning for tamrein i mange tilfeller er omdiskutert. Blant annet er det slik at andelen dokumenterte rovviltskader generelt utgjør en relativt liten andel av det omsøkte tapet fra reindriftsutøverne, og følgelig blir hoveddelen av erstatningene utbetalt på bakgrunn av skjønnsvurderinger og sannsynliggjøring av rovvilttap.

På denne bakgrunn mener jeg det på nåværende tidspunkt ikke vil være aktuelt å nedsette en uavhengig gransking av tapsomfanget for tamrein som blir tatt av rovvilt.

Jeg mener likevel det er grunnlag for å se på om erstatningsordningen for tamrein bør endres, og jeg er i drøftinger med landbruks- og matministeren og finansministeren om dette spørsmålet.