Skriftlig spørsmål fra Dagrun Eriksen (KrF) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1275 (2009-2010)
Innlevert: 27.05.2010
Sendt: 27.05.2010
Besvart: 03.06.2010 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Dagrun Eriksen (KrF)

Spørsmål

Dagrun Eriksen (KrF): Hva vil statsråden gjøre for at 15 elever med sterkt nedsatt hørsel får den utdanningen på Briskeby skole som PPT og spesialister innen øre, nese, hals mener de har behov for?

Begrunnelse

Briskeby Skole og kompetansesenter er en del av det statlig pedagogiske støttesystem. Den 26. mars ba skolen i brev til Utdanningsdirektoratet om å få øke fra 7 til 9 grupper neste år grunnet flere søkere. Søknadene er vurdert av Vestre Viken HF, Buskerud sykehus, som har godkjent samtlige i forhold til hørsel. Det ble bedt om en snarlig tilbakemelding fordi inntaksmøtet var satt til 8. april og at søkerlisten skulle gjennomgås på Nettverksmøte den 20. april. I nytt brev datert 22. april ble det videre innformert om at det økte elevtallet ville føre til behov for økt tilskudd. Det ble igjen bedt om rask behandling da de er avhengige av svar for videre arbeid med inntak og planlegging av neste skoleår.
Skolen har ennå ikke mottatt noe svar fra Utdanningsdirektoratet.
15 elever med sterkt nedsatt hørsel venter dermed fortsatt på tilbakemelding fra Utdanningsdirektoratet om de får den utdanningen PPT og spesialister innen øre- nese- hals på faglig pedagogisk og medisinsk grunnlag, mener de har behov for. Disse enkeltmenneskene har gjennom en tiårig grunnskole grunnet sin funksjonsnedsettelse og manglende kommunal tilrettelegging i nærskolen, opparbeidet seg store faglige hull. De mangler ofte begrepsforståelse og har i mange tilfeller vanskeligheter med å oppnå de samme sosiale nettverk som øvrige elever.
På Briskeby skole og kompetansesenter får disse elevene en tilrettelagt undervisning i små grupper. Dette er den eneste fullt ut tilrettelagte videregående utdanningen i Norge, som ivaretar disse elevenes behov og deres behov for talespråklig opplæring. Her får hjelp til å etablere sikre sosiale rammer rundt seg og komme seg videre i livet på en god måte. For disse er det helt avgjørende å få denne muligheten til å gjennomføre sin lovfestede rett til videregående utdanning. Tilbudet som i dag gis ved de fylkeskommunale videregående skolene vil ikke kunne gi den opplæringen disse 15 elevene har behov for.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Briskeby skole og kompetansesenter as eies av Hørselshemmedes Landsforbund. Skolen får årlig tildeling fra Utdanningsdirektoratet for det staten kjøper tjenester for. Bakgrunnen for Briskeby skole og kompetansesenters søknad til Utdanningsdirektoratet er økt innsøkning av elever for skoleåret 2010/2011.

Utdanningsdirektoratet har behandlet og innvilget søknaden om ekstra midler inneværende budsjettår.