Skriftlig spørsmål fra Solveig Horne (FrP) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:1280 (2009-2010)
Innlevert: 27.05.2010
Sendt: 28.05.2010
Besvart: 07.06.2010 av forsvarsminister Grete Faremo

Solveig Horne (FrP)

Spørsmål

Solveig Horne (FrP): Vil statsråden følge opp fattede vedtak gjort i Stortinget og sørge for å opprettholde driften av Forsvarets musikk?

Begrunnelse

Det har den senere tid kommet bekymringer i forhold til den økonomiske situasjonen i Forsvarets musikk (FMUS). Det kan vise seg at en kan spore en konsekvent undergraving av de siste årenes politiske vedtak om styrkning av driftsbudsjettene til Forsvarets musikk fra Forsvarsdepartementet (FD) og Forsvarsstaben (FST). Dette gjøres ved at FD/FST fortar rammekutt eller omprioriterer/øremerker budsjettet slik at de politiske vedtakene ikke får den ønskede effekt og budsjettnivået holdes nede.
Konsekvensene av en slik prioritering og praksis i FD/FST rammer de frie produksjonsmidlene til FMUS, slik at konsertene og aktiviteten som var planlagt i store deler av 2010 utgår. Dette har allerede fått alvorlige faglige og personellmessige konsekvenser, samt at det også rammer evnen til forsvarlig forvaltning av landets største arbeidsplass for musikere.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Jeg viser til brev fra Stortingets president av 28. mai 2010 med spørsmål fra stortingsrepresentant Solveig Horne om forsvarsministeren vil følge opp vedtak gjort i Stortinget og sørge for å opprettholde driften av Forsvarets musikk (FMUS).

Denne våren har det vært en del oppmerksomhet rettet mot utfordringer i FMUS. Situasjonen er et resultat av et merforbruk i 2009 hvor aktivitetsnivået var høyere enn det var budsjettmessig dekning for. Departementet forholder seg til statens økonomireglement som stiller krav om at fellesskapets verdier forvaltes på en god og bærekraftig måte. Dette kravet gjelder selvsagt også innenfor kulturfeltet i Forsvaret. Jeg har likevel forståelse for at situasjonen kan oppleves som vanskelig for de ansatte.

Det er avgjørende at aktiviteten holdes innenfor de bevilgninger som er til disposisjon, for å ivareta forsvarlig forvaltning. For å håndtere merforbruket i 2009, og sikre en forsvarlig drift videre fremover, har forsvarssjefen iverksatt tiltakspakker i 2010 i Forsvarets avdeling for kultur og tradisjon, som blant annet omfatter Forsvarets musikk. I dette arbeidet har Forsvarsdepartementet gitt føringer om at tiltakene skal skjerme de utøvende musikerne.

Tiltakene er både av varig og midlertidig karakter. De varige tiltakene medfører noe færre produksjoner, begrenset innleie av vikarer, og redusert bruk av eksterne solister og dirigenter. De kortsiktige tiltakene vil opphøre i 2011 og innebærer kansellering av enkelte planlagte produksjoner, kutt i administrativ og faglig reisevirksomhet, utsettelse av instrumentkjøp og midlertidig stans av offiserskurs og inntak av vernepliktige.

Målene i St.meld. nr. 33 (2008-2009) om kulturvirksomheten i Forsvaret ligger fast, og stortingets vedtak følges dermed opp. De siste fire årene er bevilgningene til Forsvarets musikk blitt styrket med over 21,5 mill. kroner, og utgjør i 2010 124,2 mill. kroner. For å kunne fylle rollen som en militær kulturbærer er det viktig å sørge for at FMUS har forutsigbare budsjettrammer og god økonomiforvaltning. Jeg har stor tiltro til at forsvarssjefen, gjennom de iverksatte tiltakene, vil håndtere fjorårets merforbruk på en god måte og sørge for bærekraftige vilkår for Forsvarets kulturvirksomhet i tiden fremover.