Skriftlig spørsmål fra Vigdis Giltun (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1283 (2009-2010)
Innlevert: 27.05.2010
Sendt: 28.05.2010
Besvart: 08.06.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Vigdis Giltun (FrP)

Spørsmål

Vigdis Giltun (FrP): I VG 26.mai kan vi lese at Trafikketaten benyttet handikapparkering da de skulle bøtelegge en feilparkert bil.
Mener statsråden at enhver oppgave som Trafikketaten utfører er så viktig at de skal få benytte parkeringsplasser som er spesielt avsatt til funksjonshemmede, eller vil statsråden vurdere å endre loven slik at handikapplassene ikke blir benyttet av kjøretøy som kun utfører kontrolltjenester?

Begrunnelse

Norges Handikappforbund har reagert på at Trafikketaten benytter handikapplassene når de skal skrive ut parkeringsbøter. Selv om Trafikketaten skal håndheve parkeringsbestemmelsene betyr ikke det at de har et større behov enn andre funksjonsfriske til å parkere på handikapplassene. Mange funksjonsfriske personer som har nødvendige ærender enten privat eller i jobbsammenheng vil også ofte ha stor fordel av å parkere i umiddelbar nærhet, men det er ingen unnskyldning for å benytte plasser som er avsatt til funksjonshemmede. Det kan også virke demoraliserende at de som skal håndheve parkeringsbestemmelsene selv benytter plasser som er avsatt til grupper som har spesielt behov for å finne en ledig plass. Jeg ber derfor statsråden vurdere om loven bør endres slik at kontrollører fra Trafikketaten i fremtiden må finne ordinære parkeringsplasser på lik linje med andre funksjonsfriske selv om det medfører at de ikke kan kjøre helt frem til der de skal kontrollere eller bøtelegge.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Fører av kjøretøy som benyttes til offentlig parkeringskontrolltjeneste kan fravike enkelte av trafikkbestemmelsene, herunder særlig parkeringsbestemmelser, når det er nødvendig eller til vesentlig lette i tjenesten, jf. trafikkreglene (forskrift 21. mars 1986 nr.747) § 2 nr. 4 bokstav c) og vegtrafikkloven (lov 18. juni 1965 nr.4) § 11.

Bestemmelsen er gitt fordi personer i den kommunale parkeringshåndhevingen i spesielle tilfeller har behov for å fravike reglene for å kunne utøve oppgaven de er tillagt på en hensiktsmessig måte.

Utgangspunktet er likevel at også personer i slik kontrolltjeneste skal følge de alminnelige reglene og finne en egnet lovlig parkeringsplass der dette er tilgjengelig, selv om det innebærer at en må gå et stykke. Det er som det fremgår kun når det er ”nødvendig eller til vesentlig lette i tjenesten” at reglene kan fravikes. Om dette vilkåret er oppfylt beror på en konkret vurdering i det enkelte tilfelle.

Det er særlig viktig at parkeringsplasser avsatt for forflytningshemmede er tilgjengelig for denne gruppen, og at det i parkeringskontrolltjeneste derfor vises varsomhet med å benytte slike plasser til parkering. Jeg kan ikke uttale meg om den konkrete saken i artikkelen, men generelt er det beklagelig dersom personer i offentlig parkeringskontrolltjeneste parkerer på slike plasser når vilkårene for dette ikke er oppfylt. Jeg vil likevel peke på at det i den nevnte artikkelen fremgår at det tilhører sjeldenhetene at Trafikketaten benytter slike plasser, og at de i tilfelle der dette skjer flytter seg dersom det befinner bilister seg i umiddelbar nærhet som trenger plassen.

Jeg ser derfor ikke grunn til å endre disse bestemmelsene, men forutsetter at det utøves forstandig skjønn i praktiseringen av adgangen til å fravike trafikkbestemmelsene.