Skriftlig spørsmål fra Anders Anundsen (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:1284 (2009-2010)
Innlevert: 27.05.2010
Sendt: 28.05.2010
Besvart: 03.06.2010 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Anders Anundsen (FrP)

Spørsmål

Anders Anundsen (FrP): På hvilken måte forsikrer finansministeren seg om at det ikke skjer slike feilklassifiseringer ved tollvedtak og hvordan vil statsråden bidra til å løse den aktuelle saken?

Begrunnelse

Tollklassifisering av importerte varer er både komplisert og viktig. Viktig fordi feilklassifisering kan medføre at produkter med stort markedspotensiale i Norge ved feilplassering i tolltariffen ikke blir importert og at de politiske intensjonene ved Stortingets tollvedtak i realiteten ikke følges opp.
Ved tollklassifisering vil det i enkelte saker være rom for skjønn i forhold til hvordan man betrakter den konkrete varen som tollklassifiseres. I forbindelse med søknad om tollklassifisering av et strø brukt i dyrehold (hest, fjærkre, gris, kyr mv) som er mykere enn sagflis med større oppsugingsevne og som bidrar til forbedring av dyrevelferden, har tollregion Sør-Norge benyttet et noe merkelig skjønn etter spørrerens syn.
Produktet er ment importert av Norgesfór og er laget av ren hvetehalm som er hakket, presset og på ny hakket opp. Dette er nå klassifisert av Tollregion Sør-Norge som et produkt som fremkommer ved behandling av korn, jf tolltariffen varenummer 23.02. Der omtales

"Kli, spissmel og andre restestoffer, også i form av pelleter, fra sikting, maling eller annen behandling avkorn eller belgfrukter."

Halm er imidlertid ikke et produkt som kan falle inn under denne tolltariffen slik jeg ser det. Imidlertid passer produktet godt inn i tolltariffens kap 12, varenummer 12.13.0009 slik:

"Halm og agner av korn, ubearbeidd, også hakket, malt, presset eller i form av pelleter."

Ved produksjon av dette produktet hakkes halmen, den presses (uten tilførsel av varme, men pressingen medfører selvsagt varmgang), blir gjort til pelletser og hakkes opp igjen.
I slike saker vil feilklassifisering av produktet i tråd med vedtaket fra Tollregion Sør-Norge medføre at produktet ikke vil bli konkurransedyktig på pris, potensiell forbedret dyrevelferd oppnås ikke, og staten går glipp av inntekter i form av toll og øvrig beskatning. Tollen på produktet vil utgjøre mer enn produktprisen.

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Når tollregionene fatter vedtak om en vares klassifisering i tolltariffen, legges vedtaket inn i en database (TASS). TASS fungerer som et elektronisk presedensregister. Før en tollregion fatter vedtak om en vares klassifisering, undersøkes det om det finnes en bindende forhåndsuttalelse for den aktuelle varen i dette registeret for å unngå at det fattes forskjellige vedtak for samme vare. Dersom tollregionene har forskjellig oppfatning om en vares klassifisering, bringes saken inn for Toll- og avgiftsdirektoratet for endelig avgjørelse.

For å holde tollregionene faglig oppdatert og som et ledd i å oppfylle målet om lik klassifisering for identiske produkter i tollregionene, arrangerer Toll- og avgiftsdirektoratet et årlig klassifiseringsseminar for tollregionene. Deltagerne på seminaret er hovedsakelig tjenestemenn som til daglig fatter bindende forhåndsuttalelser om klassifisering av varer i tolltariffen.

Når det gjelder den konkrete saken det vises til, opplyser Toll- og avgiftsdirektoratet at dette er en pågående klagesak i tollregion Sør-Norge. På bakgrunn av at saken er under behandling i tollregionen, finner jeg det ikke riktig å kommentere denne nærmere.