Skriftlig spørsmål fra Bente Thorsen (FrP) til fornyings-, administrasjons- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:1287 (2009-2010)
Innlevert: 27.05.2010
Sendt: 28.05.2010
Besvart: 02.06.2010 av fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud

Bente Thorsen (FrP)

Spørsmål

Bente Thorsen (FrP): Regjeringspartiene som også har stortingsflertall tapte sitt Grunnlovstridige vedtak om tomtefesteinstruksen. Vedtaket som påla Opplysningsvesenets fond å selge festetomter til langt under markedspris har gitt kirkefondet stort tap.
Er ministeren innstilt på å erstatte dette tapet hurtigst mulig og slik at OVF slipper å gå til rettssak mot staten for å få dekket tapet?

Begrunnelse

Kirkefondet har i følge beregninger fra OVF tapt 271 millioner på vedtaket som regjeringspartiene fattet i denne saken. Dette er en betydelig sum som det er stort behov for i kirkelig sammenheng.

Rigmor Aasrud (A)

Svar

Rigmor Aasrud: Tomtefesteinstruksen av 14. september 2007 inneholdt bestemmelser om innløsning av festetomter og om regulering av festeavgifter for festere av boligtomter. Høyesteretts dom av 12. mai 2010, som kjente tomtefesteinstruksen ugyldig i forhold til OVF, har virkning både for innløsning av festetomter og for nedregulerte festeavgifter.

En eventuell oppregulering av festeavgifter, som har vært regulert ned i henhold til tomtefesteinstruksen, reiser en rekke juridiske spørsmål. Departementet er i kontakt med Regjeringsadvokaten og Justisdepartementets lovavdeling for å få bistand til hvordan disse spørsmål skal løses. Størrelsen på OVFs tap er dermed ikke endelig avklart.

Som ledd i departementets etatsstyring er det en løpende dialog mellom departementet og OVF. Når tapets størrelse er avklart, er jeg innstilt på å ta opp og drøfte kompensasjonsspørsmålet med OVF på samme måte som jeg drøfter andre løpende spørsmål med OVF.