Skriftlig spørsmål fra Øyvind Vaksdal (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:1290 (2009-2010)
Innlevert: 28.05.2010
Sendt: 28.05.2010
Besvart: 04.06.2010 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Øyvind Vaksdal (FrP)

Spørsmål

Øyvind Vaksdal (FrP): Vil finansministeren sørge for at arbeidsrutinene i Skattetaten blir gjennomgått og effektivisert slik at skattyterne får behandlet både sine klager og andre henvendelser innen rimelig tid?

Begrunnelse

Staten har meget strenge regler for eksempelvis innbetaling av skatt, moms, bilavgifter, kringkastningsavgift med mer. Dersom disse ikke blir innbetalt til riktig tid møtes man med kraftige reaksjoner. Det samme gjelder de mange ulike skjema som man pålegger både næringslivet og andre å besvare; blir ikke disse innlevert til riktig tid, risikerer man reaksjoner i form av gebyr.
Man skulle tro at staten derfor gikk foran som et godt eksempel og innen rimelig tid utførte de mange oppgaver de skal ivareta overfor landets befolkning. Så er dessverre ikke tilfelle og det finnes dessverre altfor mange eksempler på at man ofte har en svært avslappet holdning til dette.
Jeg kom nylig over et nytt skrekkeksempel på hvor galt det er mange steder. I et brev datert 11.02.2009 blir en skatteyter tilskrevet av Skatt Vest (2008/665253) med beskjed om at man ikke kunne ferdigbehandle hans klage på grunn av at deres system ikke taklet slike hendelser. "På grunn av system problemer vedrørende registrering" har man ikke lykkes å rette opp skatteyters oppgaver for 2006 og 2007, og av samme grunn blir også skatteyters oppgaver for 2008 feil.
Det skulle ikke vært mulig å behandle en skatteyter på denne måten.

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Gjennomføringsperioden for reorganiseringen av skatteetaten (ROS) utløp 31. desember 2009, og markerte slutten på etatens andre fulle driftsår etter omorganiseringen i 2008. Om lag 2 000 medarbeidere har fått nye oppgaver etter omorganiseringen, og behovet for kompetanseheving har vært stort på flere områder. Slik departementet også redegjorde for i St.prp. nr. 1 (2009-2010) for budsjettåret 2010 (s. 82), har omstillingen vært krevende. Dette har påvirket resultatoppnåelsen negativt på flere områder i 2008. Også 2009 har vært et krevende år for etatens ansatte, men på viktige områder som etatens behandling av klager og andre henvendelser (saksbehandlingstider), er resultatene til dels betydelig forbedret i 2009 sammenliknet med 2008. Jeg er videre kjent med at skatteetaten har satt i gang en større gjennomgang av gjeldende arbeidsrutiner på utvalgte områder i etaten gjennom programmet Kontinuerlig forbedring. Hensikten med programmet er å forbedre effektivitet, kvalitet og kundevennlighet. På sikt er intensjonen at alle sentrale arbeidsprosesser i skatteetaten skal gjennomgås og forbedres.

I begrunnelsen til spørsmålet er det vist til en konkret sak som er behandlet i Skatt vest. Saken gjelder fastsettelse av inngangsverdi på aksjer i Aksjonærregisteret (AR) for et selskap som ble stiftet i forbindelse med en trekantfusjon i 2006. I oppstartsfasen av registeret ble det oppdaget enkelte systemtekniske feil, særlig ved registrering og behandling hvor spesielle selskapsrettslige problemstillinger gjorde seg gjeldende, herunder trekantfusjonstilfeller. Systemet taklet ikke disse selskapsrettslige problemstillingene, og det medførte at skattyter fikk tilsendt skjema hvor inngangsverdien var satt til kr 0,- pr aksje. I forbindelse med selvangivelsesbehandlingen i 2007 ble korrigering av inngangsverdien som skattyter hadde opplyst om, forsøkt registrert inn i AR, men dette lyktes dessverre ikke.

Skatteetaten har siden oppstarten lagt ned et betydelig arbeid med å heve kvaliteten i AR, men det har tatt lengre tid enn forutsatt å utbedre enkelte tekniske feil rundt spesielle selskapsrettslige problemstillinger. Dette har medført at skattyter beklageligvis har fått tilsendt oppgaver med feil inngangsverdi både i 2007, 2008 og i mars 2009. Den aktuelle feilen i AR er nå rettet opp, og Skattedirektoratet har opplyst at inngangsverdien på de aktuelle aksjene er fastsatt i tråd med skattyters påstand. Vedtak om dette ble sendt skattyter 30. april 2009. Direktoratet har videre opplyst at feilen ikke har hatt noen betydning for utlignet skatt for de aktuelle årene, verken for skattyter eller selskapet.

Jeg er tilfreds med at antall oppgaver med feil har blitt vesentlig redusert de senere årene. Det er imidlertid fortsatt behov for å videreutvikle funksjonaliteten og heve kvaliteten i registeret. Jeg kan opplyse at skatteetaten planlegger utviklingsaktivitet i AR som vil gi bedre service til aksjonærene (i form av bedre oppgaver) og høyne kvaliteten på dataene i systemet. I 2010 er det avsatt en øremerket bevilgning på 24,8 mill. kroner til videreutviklingen av AR. Deler av dette er avsatt til avsatt til oppretting og klagebehandling i regionene.