Skriftlig spørsmål fra Øyvind Vaksdal (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:1291 (2009-2010)
Innlevert: 28.05.2010
Sendt: 28.05.2010
Besvart: 02.06.2010 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Øyvind Vaksdal (FrP)

Spørsmål

Øyvind Vaksdal (FrP): Er finansministeren tilfreds med måten Finanstilsynet praktiserer tilsynet overfor børsen, og mener finansministeren at henvendelser til Finanstilsynet om klager på børsen blir behandlet på en tilfredsstillende måte som skaper tillit til børsen for alle aktører i markedet.

Begrunnelse

I skriftlig spørsmål (15:1097) datert 27. april 2010, stilte jeg finansministeren spørsmål om han ville gjennomgå Finanstilsynets instrukser og praksis med hensyn til tilsyn overfor børsen og foreta nødvendige tiltak som styrker tilliten til børsen for alle aktører i markedet.
I begrunnelsen viste jeg til Finanstilsynets instruks og påpekte at tilsynet hadde en betydelig del av ansvaret for at børsen skal inneha den nødvendige tillit blant både små og store aktører i markedet. Jeg viste også til at jeg var kontaktet av ulike aktører som hevdet at henvendelser til tilsynet om uheldig virksomhet ved aksjehandel svært ofte ikke ble tatt på alvor. Jeg påpekte ulik tilgang på informasjon, skjulte ordres, flashtrading, bruk av nominekonti, mangel av shortregister, samt etterhandel som eksempler på ting man hadde klaget på. Påstander om manipulasjon av aksjeverdier ble ved henvendelser svært ofte ikke tatt alvorlig og avvist, noe som vanskelig kunne være forenlig med tilsynets målsetting om å bidra til å skape et tillitsvekkende aksjemarked.
I sitt svar lister finansministeren opp tilsynets instruks, mandat og lovhjemmel for virksomheten.
Han viste videre til Finansmarkedsmeldingen og Finanstilsynets årsmelding og listet opp noen av tilsynets aktiviteter og reaksjoner på uregelmessigheter. Han hevdet også at departementet løpende vurderte om det er behov for nye tiltak når det gjelder tilsyn på dette området.
Hans svar berører i svært liten grad tilsynets tilgjengelighet, oppfølging av henvendelser samt praktisering av det lovverket man har til rådighet for å skape den nødvendige tillit i markedet.

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Mange av de sakene der Finanstilsynet foretar nærmere undersøkelser for å avdekke hvorvidt det foreligger overtredelser av verdipapirlovgivningen, starter med at Finanstilsynet mottar informasjon fra markedsovervåkningen på Oslo Børs. Flere saker blir også rapportert til Finanstilsynet fra verdipapirforetakene. Finanstilsynet iverksetter dessuten en rekke undersøkelser ut fra egne observasjoner i markedet. Henvendelser til Finanstilsynet fra privatpersoner om mulige overtredelser av adferdsreglene i verdipapirhandelloven, fører også i flere tilfeller til at Finanstilsynet foretar nærmere undersøkelser.

Som det er redegjort for i mitt svar 5. mai 2010 på skriftlig spørsmål nr. 1097, legges flere av sakene som undersøkes vekk etter en foreløpig gjennomgang fra Finanstilsynets side, fordi det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å forfølge saken videre. Disse sakene blir normalt ikke kjent for offentligheten. Andre saker blir fulgt opp gjennom politianmeldelser eller andre reaksjoner. De sakene som blir politianmeldt, men som henlegges av politiet, blir normalt ikke kjent for offentligheten.

Enkelte av henvendelsene som Finanstilsynet mottar, gjelder tvister mellom privatpersoner og virksomheter, som det ligger utenfor Finanstilsynets mandat å gå inn i.

Hvordan henvendelser til Finanstilsynet følges opp, beror på en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle fra Finanstilsynets side. Jeg har tillit til at Finanstilsynet foretar en hensiktsmessig prioritering av de ulike sakene ut fra retningslinjer, rammeverk og instrukser. Jeg har også tillit til at Finanstilsynet fører tilfredsstillende tilsyn med adferdsreglene i verdipapirhandelloven. Dette bidrar til å sikre det norske verdipapirmarkedets omdømme og dermed dets funksjon som velfungerende kapitalkilde.