Skriftlig spørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til justisministeren

Dokument nr. 15:1292 (2009-2010)
Innlevert: 28.05.2010
Sendt: 28.05.2010
Besvart: 04.06.2010 av justisminister Knut Storberget

Hans Olav Syversen (KrF)

Spørsmål

Hans Olav Syversen (KrF): Alt tyder nå på at politiets tilgjengelighet for publikum i Oslo blir klart redusert i sommer ved at åpningstidene ved de ulike politistasjoner må begrenses av budsjettmessige årsaker. Så vidt vites må for eksempel ikke befolkningen i Oslo Sør regne med at deres politistasjon lenger kan ha åpent på kveldstid.
Kan justisministeren bekrefte at dette er tilfelle og hvordan rimer det med regjeringens målsetting om et mer tilgjengelig politi?

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Spørsmålet har vært forelagt Politidirektoratet og politimesteren i Oslo.

Oslo politidistrikt innfører sommertid på alle stasjoner f.o.m. 21. juni og ut sommeren. Bortsett fra Sentrum politistasjon, som fortsatt skal være døgnåpen, vil de andre stasjonene i denne perioden være åpne mellom kl. 0800 - 1600 i ukedagene og stengt i helgene. Alle stasjonene vil få en kontakttelefon som publikum kan ringe til slik at patruljen kan svare på spørsmål eller kjøre inn på stasjonen og foreta nødvendig arbeid derfra. Politiets kriminalvakt, som ligger i Politihuset, er døgnåpen hele året. Åpningstidene for sommeren blir kunngjort på Oslo politiets internettsider i nær framtid.

Denne ordningen har Oslo politidistrikt hatt siden sommeren 2006 og den er ikke begrunnet i budsjettsituasjonen. Politiet, som andre private og offentlige virksomheter, må avvikle ferie i henhold til avtaler og regelverk. I perioder med ferieavvikling eller annet tjenestefravær, er det politimesterens ansvar å sørge for en omfordeling av ressursene. Det viktigste for politiet i Oslo i denne perioden er å ha synlig politi ute i byen, i stedet for å binde opp mannskaper inne på en publikumsvakt der besøksantallet reduseres til et minimum i disse ukene.

Oslo politidistrikt har hatt en budsjettøkning på 12 % det siste året og disponerer nå et totalbudsjett på 1,8 milliarder kroner. Dette er en økning på over 460 millioner kroner fra 2006 (34,5 %). Politidirektoratet opplyser at Oslo politidistrikt hadde 2515 årsverk i april 2010, mens det var registrert 2339 årsverk i januar 2009. Dette viser en økning på 176 årsverk i perioden, herav 48 polititjenestemenn. Den nye arbeidstidsavtalen har dessuten bidratt til å øke den operative kapasiteten i politi- og lensmannsetaten med totalt 230 årsverk med virkning fra høsten 2009. For Oslo politidistrikt er dette beregnet til 48,9 årsverk, noe som i realiteten betyr at politidistriktet har øket sin kapasitet med nærmere 100 politiårsverk.

Politidistriktet fikk 100 av de 460 nye sivile årsverkene som ble opprettet i 2009. Det frigjør om lag 60 årsverk som i dag brukes til transport og vakthold ved Oslo tinghus til operativ polititjeneste. Oslo politidistrikt får dessuten 20 årsverk fra høsten 2010 for å tilsette nyutdannede polititjenestemenn og -kvinner.

Oslo politidistrikt viser til svært gode resultater når det gjelder kriminalitets-bekjempelse. Antall innbrudd i villa er halvert og innbrudd i leilighet er redusert med 27,1 %. Pr. 1. april i år var det registrert 2,5 % færre anmeldelser enn på samme tidspunkt i fjor og vinningskriminaliteten var redusert med 9,2 % sammenlignet med samme tidspunkt i fjor. Oslo politidistrikt har samtidig økt oppklaringsprosenten med 5,5 % og redusert saksbehandlingstiden med 28 dager.

Politi- og lensmannsetatens budsjett er økt fra 8,7 milliarder kroner i 2006 til 11,6 milliarder kroner i 2010. Dette er en økning på 2,9 milliarder kroner (32,8 %). I 2010 ble budsjettet økt med hele 1,3 milliarder kroner (trekker man fra pris og lønnsjustering er veksten nærmere 1,2 milliarder kroner). Dette er tidenes største økning i politibudsjettet.

Regjeringen har prioritert økt bemanning og lagt til rette for en betydelig stillingsvekst, både gjennom nye stillinger og ved å øke opptak på Politihøgskolen til 720 elever i år.

I budsjettene for 2009 og 2010 er det tatt høyde for ansettelsen av 104 nye stillinger fra høsten 2009, 460 sivile stillinger i forbindelse med tiltakspakken i 2009, samt 106 nye stillinger fra høsten 2010. I tillegg kommer en betydelig satsing på utlendingsfeltet med godt over 100 stillinger. I budsjettet for 2009 og 2010 er det lagt inn lønns- og driftsmidler til dekning av samtlige stillinger. Tall fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) viser en økning på 525 årsverk i politi- og lensmannsetaten fra 1.3.09-1.10.09. 230 årsverk fra den nye arbeidstidsavtalen er da ikke iberegnet.