Skriftlig spørsmål fra Peter Skovholt Gitmark (H) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:1293 (2009-2010)
Innlevert: 28.05.2010
Sendt: 31.05.2010
Besvart: 07.06.2010 av forsvarsminister Grete Faremo

Peter Skovholt Gitmark (H)

Spørsmål

Peter Skovholt Gitmark (H): Denne Regjeringen la ned HV07. Nå trues HVs innsatsstyrke på Sørlandet, VARG. Hele ledelsen av innsatsstyrken foreslås flyttet fra Sørlandet til Rogaland. Det er stikk i strid med Stortingets intensjon da sammenslåingen mellom HV07 og 08 ble vedtatt, mot Høyres stemmer. Dette kommer som følge av at Forsvaret har svært trange budsjetter, bare innen 2011 skal 400 årsverk fjernes.
Vil statsråden sørge for at VARG opprettholdes med lokal ledelse?

Begrunnelse

Flere lokale media har sitert HV-soldat Sivert Svane på at flertallet av mannskapene i VARG ikke kommer til å følge med flyttelasset til Rogaland. Dersom det skjer er flyttevedtaket også et vedtak om nedleggelse.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Jeg viser til brev fra Stortingets president av 31. mai 2010 med spørsmål fra

stortingsrepresentant Peter Skovholt Gitmark om Heimevernets innsatsstyrke Varg, på Sørlandet.

Som del av arbeidet for å nå hovedmålene i langtidsplanen har forsvarssjefen identifisert ulike tiltak som vurderes implementert, herunder justering til riktig personellramme. I denne sammenheng vurderes også tiltak i Heimevernet. Det er blant annet foreslått å omorganisere innsatsstyrkestaber, hvor en er lokalisert til Kjevik. Forsvaret har opplyst at det planlegges med at eventuelle endringer skal drøftes med tjenestemannsorganisasjonene ultimo juni i år, og endringene vil være gjenstand for en normal prosess med videre drøftinger og forhandlinger internt i Forsvaret.

Forsvaret opplyser at de foreslåtte endringene tilknyttet innsatsstyrke Varg medfører at det fortsatt vil være innsatsstyrkesoldater som er rekruttert fra Agder-fylkene. Troppene fra innsatsstyrke Varg vil bli integrert i innsatsstyrke Ospray, tilhørende Heimeverns-distrikt 08. Det vil være viktig for Forsvaret å tilstrebe at troppene som i dag tilhører innsatsstyrke Varg, videreføres, samt å legge til rette for fortsatt rekruttering av personell fra Agder-fylkene. Forsvaret uttrykker at det vil være hensiktsmessig ut fra operative, ressursmessige og praktiske forhold at treningen også i fremtiden vil foregå lokalt. Forsvaret har opplyst at for troppene i innsatsstyrke Varg vil en omorganisering i stort ikke medføre andre kommandomessige endringer enn at troppsledelsen vil måtte forholde seg til andre mennesker, og at treningen til styrken vil bli planlagt fra et annet sted enn i dag.

Disse vurderingene og beslutningene tilligger forsvarssjefen og generalinspektøren for Heimevernet. Det foreligger ingen politiske vedtak eller føringer fra departementet som tilsier at forsvarssjefen eller generalinspektøren for Heimevernet ikke bør foreta denne type vurderinger eller tilpasninger.

Forsvarssjefen har et betydelig ansvar for å bidra til at hovedmålene i langtidsplanen nås innen utgangen av 2012. I dette arbeidet forutsettes forsvarssjefen å drive sin organisasjon mest mulig målrettet og kostnadseffektivt. Jeg mener det er viktig at forsvarssjefen til en hver tid har et slikt fokus, og at han også har en viss fleksibilitet når det gjelder å tilpasse sin organisasjon innenfor rammen av politiske vedtak og føringer.

Når det gjelder motivasjonen til personellet i innsatsstyrkene, håper jeg at de fortsatt vil finne tjenesten motiverende og interessant nok til å fortsette sin tjeneste som innsatsstyrkesoldater. De utgjør en særdeles viktig del av vårt forsvar. Under en heimevernsøvelse forrige uke fikk jeg selv se hvilket høyt kvalitetsnivå personellet innehar, samt hvilke viktige oppgaver de utfører. Jeg er sikker på at Heimevernet vil legge til rette for at personellet vil ønske å fortsette sin viktige tjeneste i Heimevernet uavhengig av endringer som har til hensikt å utnytte de tildelte ressurser best mulig, og på den måten oppnå en best mulig effekt i en større sammenheng, også for Heimevernet.