Skriftlig spørsmål fra Bent Høie (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1294 (2009-2010)
Innlevert: 28.05.2010
Sendt: 31.05.2010
Besvart: 09.06.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Bent Høie (H)

Spørsmål

Bent Høie (H): Hvor mange av de pasientene som ventet på tverrfaglig rusbehandling i Helse Sør-Øst ved utgangen av 2009 var hjemmehørende i kommuner i regionen, og hvilke kommuner er de hjemmehørende i?

Begrunnelse

I henhold til Helsedirektoratets rapport "Ventetider og pasientrettigheter 2009" har den gjennomsnittlige ventetiden for rusbehandling i Helse Sør-Øst økt fra 51 dager ved utgangen av 2007 til 70 dager ved utgangen av 2009. Samtidig viser oversikten at en større andel av pasientene i Helse Sør Øst tildeles rett til tverrfaglig spesialisert rusbehandling, sammenliknet med pasienter fra Helse Nord og Helse Vest. Disse to regionene har også betydelig lengre ventetid for behandling enn Helse Sør-Øst, noe som kan forsterke presset på tilbudet i sistnevnte region. Det er derfor interessant å få oversikt over tilstrømningen av pasienter som fra andre helseregioner som søker om rusbehandling i Helse Sør-Øst. Det bes om en oversikt over hvilke kommuner pasienter som venter på rusbehandling i Helse Sør-Øst er hjemmehørende i, og hvor mange som er hjemmehørende i de ulike kommunene.
Slik Høyre tidligere har påpekt, er det avgjørende å redusere ventetider for rusbehandling i alle helseregioner. Videre må rusmiddelavhengige i hele landet sikres en mer likeverdig tilgang til behandling og bedre rettssikkerhet i forhold til pasientrettighetene.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Rusmiddelavhengige fikk ved rusreformen de samme pasientrettigheter som andre pasientgrupper i spesialisthelsetjenesten, noe som også var en del av begrunnelsen for å innføre denne reformen. Pasientrettighetene innebærer blant annet at rusmiddelavhengige har rett til å få vurdert sitt behov for nødvendig helsehjelp, og at de skal tilbys behandling innen forsvarlige frister.

Den seneste tiden har man dessverre registrert at ventetidene til tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige (tsb) for hele landet sett under ett har økt. Dette er urovekkende, og jeg har derfor bedt alle de regionale helseforetakene gjennom årets oppdragsdokument om at ventetidene innen tsb skal reduseres.

Når det gjelder representanten Høie sitt spørsmål, har jeg blitt informert av Helse Sør-Øst RHF i sakens anledning. Her fremgår det at ventetiden for tsb har økt fra 2007 til utgangen av 2009. I denne perioden økte imidlertid antall nyhenvisninger med 24 prosent. Dette var en ikke forutsatt økning og vurderes av Helse Sør-Øst som en viktig årsak til økning i ventetider. Videre har Helse Sør-Øst i 1. tertial 2010 registrert at økningen i antall nyhenvisninger samlet sett har avtatt betydelig sammenlignet med 1. tertial 2009. Samtidig har det vært en økning på antall avviklede pasienter i 1. tertial 2010 på 5,9 prosent sammenlignet med 1. tertial 2009. Etter Helse Sør-Øst sin vurdering synes det nå å være et bedre forhold mellom kapasitet og tilstrømning av nye pasienter enn tidligere.

Når det gjelder representanten Høie sitt spørsmål om hvor mange pasienter som ikke er hjemmehørende, men som venter på behandling i helseregion sør-øst, og hvilke kommuner pasientene er hjemmehørende i, foreligger det ikke informasjon om dette i norsk pasientregister og heller ingen helhetlig statistikk eller registreringer på dette området i henhold til orienteringen gitt av Helse Sør-Øst.

Imidlertid opplyser Helse Sør-Øst at de gjennom gjestepasientoppgjørene med de andre helseregionene i alt har fakturert disse for om lag 2700 oppholdsdøgn for 2009. Dette innebærer at pasienter fra andre helseregioner utgjør i overkant av 1 % av det samlede antall oppholdsdøgn innen tsb i helseregion sør-øst for 2009.