Skriftlig spørsmål fra Laila Dåvøy (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1301 (2009-2010)
Innlevert: 31.05.2010
Sendt: 31.05.2010
Besvart: 07.06.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): Det foreligger forslag om at Sunnaas sykehus ikke lenger skal være et eget helseforetak i Helse Sør-Øst, men inngå i Oslo Universitetssykehus HF. Det er grunn til å frykte at det vil kunne svekke rehabiliteringstilbudet i hele landet fordi fagmiljøet vil bli splittet opp, og spesialisert rehabilitering vil kunne tape i prioriteringskampen med andre fagfelt.
Vil statsråden sikre at Sunnaas sykehus fortsatt vil være et eget helseforetak fremover, slik at rehabilitering kan ha den prioritet feltet fortjener?

Begrunnelse

I regjeringens rehabiliteringsstrategi står det at rehabilitering ikke har den plass i helsetjenesten som den burde. Det er et tverrpolitisk mål å bygge opp rehabiliteringstjenestene for å sikre den enkelte bedre livskvalitet i hverdagen. Sunnaas sykehus er Norges største spesialsykehus for rehabilitering og fysikalsk medisin. Sykehuset har en viktig funksjon med å sikre spesialisert rehabilitering av mennesker som har vært utsatt for alvorlige ulykker eller sykdom. Sykehuset bidrar også med forskning, utvikling og undervisning på fagfeltet. De senere årene har Sunnaas hatt et overordnet ansvar for å videreutvikle rehabiliteringsfeltet faglig. I dag er det opparbeidet spisskompetanse innenfor viktige felt som: behandling av hjerneskader, ryggmargskader, multitraumer, sjeldne diagnoser, nevroklinisk rehabilitering og ikke minst viktig er forskningsavdelingen med kliniske laboratorier. Skapes det usikkerhet om fremtiden, vil pasientene bli de som blir hardest rammet. Dyktig kompetanse vil fort forsvinne fra sykehuset og det sterke faglige miljøet som i dag er til stede vil kunne smuldre bort.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Som representanten er kjent med, er Sunnaas sykehus HF Norges største spesialsykehus innen rehabilitering og fysikalsk medisin til pasienter med komplekse funksjonstap etter sykdom og skade. Sykehuset har gode fagmiljøer som er bygd opp over mange år og representerer et kompetansemiljø både nasjonalt og i nordisk perspektiv.

Styret i Helse Sør-Øst RHF gjorde i november 2008 vedtak om at Sunnaas sykehus HF skulle videreføres som eget helseforetak. Helse Sør-Øst RHF igangsatte samtidig et arbeid med videreutvikling og styrking av rehabiliteringsområdet i regionen.

Rehabilitering er et prioritert satsningsområde for Helse Sør-Øst RHF. Helse Sør-Øst RHF har informert meg om at det framtidige tilbudet ved Sunnaas sykehus planlegges ut fra behovet for spesialisert rehabilitering til pasienter fra hele landet og behovet for regionale funksjoner for pasienter fra Oslo, Akershus og Østfold. Sykehuset vil også i framtiden ha en sentral posisjon innen forskning på rehabiliteringsfeltet. Jeg legger til grunn, slik Helse Sør-Øst RHF har forsikret om, at vedtaket om at Sunnaas sykehus HF skal videreføres som eget helseforetak, ligger fast. Jeg har tillit til at Helse Sør-Øst RHF videreutvikler og organiserer rehabiliteringstjenestene i regionen i tråd med dette vedtaket, og slik at pasienter med komplekse funksjonstap fortsatt skal være sikret et godt tilbud innen rehabilitering og fysikalsk medisin.