Skriftlig spørsmål fra Peter N. Myhre (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:1303 (2009-2010)
Innlevert: 31.05.2010
Sendt: 01.06.2010
Besvart: 07.06.2010 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Peter N. Myhre (FrP)

Spørsmål

Peter N. Myhre (FrP): I følge NORAD ble det brukt 729 millioner kroner i bistandstiltak til Tanzania i 2008.
Hvor mye er benyttet hvert år siden den norske bistanden til Tanzania begynte?

Begrunnelse

Det er delte meninger om hva slags strategi som skal brukes i norsk bistand til land som er i vanskeligheter, og hvor stort omfang slik hjelp skal ha. Imidlertid later det til å være en alminnelig oppfatning at hjelpen er ment å skape fremgang, vekst og velstand, slik at hjelpetiltakene over tid kan trappes ned og til slutt avvikles. Tanzania er et land som over svært lang tid har mottatt store beløp. Det er derfor grunn til å studere ressursinnsats og virkning spesielt når det gjelder dette landet.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: I tabellen under gis det en oversikt over norsk bistand til Tanzania for årene 1962-2009. Tallene kommer fra Norads statistikkportal. Det understrekes at tallene i tabellen er i løpende kroner.

Tanzania har satt seg som mål å gå fra å være et utviklingsland til å bli et mellominntektsland innen år 2025. I dag utgjør bistand 34 % prosent av statsbudsjettet. I følge de siste tilgjengelige tall fra OECD/DAC mottok Tanzania i overkant av NOK 13 mrd. i bistand fra det internasjonale samfunn i 2008. Norge var samme år den sjette største giveren. Sverige var den 7. største giveren.

Norske bistandsmidler brukes til å øke statens egne inntekter, blant annet gjennom tiltak som skal hindre at penger forsvinner gjennom kapitalflukt til skatteparadiser og tiltak for bedret beskatning og høyere inntekter fra Tanzanias naturressurser. De siste årene har det vært en betydelig økning i landets egne skatteinntekter. Tanzanias økonomi har vist en stabil vekst på 6-8 % det siste tiåret, og den økonomiske veksten vil på sikt kunne danne grunnlaget for mindre bistandsavhengighet.

Fra norsk side konsentreres innsatsen på energi og miljø/klima, samt barne- og mødrehelse. Dette er områder som både Tanzania og Norge ser viktigheten av og hvor begge land er enige om at Norge kan bidra med reell merverdi.

Tanzania kan vise til resultater: Mens om lag bare halvparten av jentene hadde tilgang på barneskoleutdanning for ti år siden, er andelen nå over 95 %. Norsk budsjettstøtte har vært med på å gjøre dette mulig. I løpet av de siste ti år har barnedødeligheten (før fylte fem år) blitt redusert med nær 40 %.

Norge har gjennom en partnerskapsavtale om klima og skog bidratt til at Tanzania ligger foran mange andre afrikanske land i å legge til rette for reduserte klimautslipp fra avskoging. Vi har gjennom mange år bidratt til utdanning og forskning innen naturressurser og landbruk, og bygget opp et sterkt innenlandsk fagmiljø som nå bidrar i avgjørende grad til arbeidet med redusert avskoging.

Tanzania vil også i årene som kommer være et fattig land som trenger internasjonal støtte. Fra norsk side jobber vi kontinuerlig for at bistandspengene skal komme dit hvor det er mest behov og der hvor vi kan gjøre en størst mulig forskjell. Målsettingen er at vi skal bidra til at Tanzania på sikt skal klare seg med egne midler.Norsk bistand til Tanzania (i løpende kroner, avrundet opp til nærmeste tusen før 1999)

Årstall Beløp (NOK)

2009 730 937 244

2008 728 521 082

2007 666 775 827

2006 483 481 684

2005 388 571 154

2004 401 636 560

2003 476 955 006

2002 372 709 982

2001 314 161 343

2000 309 419 364

1999 387 688 108

1998 336 312 000

1997 360 290 000

1996 351 159 000

1995 330 779 000

1994 354 982 000

1993 486 659 000

1992 510 149 000

1991 554 637 000

1990 643 682 000

1989 396 694 000

1988 528 182 000

1987 506 942 000

1986 531 234 000

1985 390 467 000

1984 378 778 000

1983 400 295 000

1982 335 049 000

1981 230 135 000

1980 218 075 000

1979 177 064 000

1978 160 834 000

1977 136 654 000

1976 79 010 000

1975 90 021 000

1974 59 431 000

1973 40 127 000

1972 23 126 000

1971 20 457 000

1970 9 929 000

1969 5 357 000

1968 2 929 000

1967 2 764 000

1966 2 857 000

1965 2 000 000

1964 929 000

1963 857 000

1962 286 000